Uchwała Nr VII/69/2003


Uchwała Nr VII/69/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z późn. zmianami) oraz art. 109, 112 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Dokonać zmian w budżecie gminy

po stronie przychodów zwiększyć o kwotę 3.450.000 zł

955 - Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych o kwotę 909.654 zł

957 - Nadwyżka z lat ubiegłych o kwotę 2.540.346 zł

po stronie wydatków zwiększyć o kwotę 3.450.000 zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota

1.

2.

3.

4.

5.

010

Rolnictwo i łowiectwo

200.000

01010

Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi

200.000

4210

4270

4300

6052

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

50.000

50.000

50.000

600

Transport i łączność

380.000

60016

Drogi publiczne i gminne

380.000

4270

6050

4300

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług pozostałych

150.000

180.000

50.000

1.

2.

3.

4.

5.

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.130.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.130.000

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130.000

1.000.000

710

Działalność usługowa

50.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

750

Administracja publiczna

409.000

75023

Urzędy gmin

409.000

4210

6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9.000

400.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

320.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

320.000

3030

4260

4270

6050

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

20.000

20.000

160.000

100.000

758

Różne rozliczenia

48.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

48.000

4810

Rezerwy

48.000

801

Oświata i wychowanie

327.660

80101

Szkoły podstawowe

86.100

4010

4110

4120

4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

20.370

5.040

690

60.000

80110

Gimnazja

159.560

4010

6050

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

9.560

150.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

25.000

4010

4110

4120

4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

13.916

2.503

341

8.240

80195

Pozostała działalność

57.000

2570

4300

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek

sektora finansów publicznych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

12.000

20.000

851

Ochrona zdrowia

25.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

25.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

853

Opieka społeczna

55.000

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne

35.000

1.

2.

3.

4.

5.

3110

Świadczenia społeczne

35.000

85319

Ośrodki pomocy społecznej

20.000

4010

4110

4120

4210

4300

4410

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.700

3.554

304

3.000

1.000

371

71

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

22.340

85401

Świetlice szkolne

14.340

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14.340

85415

Pomoc materialna dla uczniów

8.000

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

8.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

300.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

50.000

4300

Zakup usług pozostałych

50.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

250.000

4270

6050

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

150.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

123.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

123.000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

123.000

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

92695

Pozostała działalność

60.000

4210

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

5.000

55.000

Razem:

3.450.000

u z a s a d n i e n i e

Osiągnięte przychody z tytułu ponadplanowych dochodów i niewykorzystanych wydatków wprowadza się do budżetu z przeznaczeniem na:

Dz. 010 - Kwotę 150.000 zł przeznacza się na bieżące remonty sieci wodociągowej oraz

wymianę około 2 km rurociągu.

50.000 zł dotyczy wprowadzenia II etapu funduszu SAPARD.

Dz. 600 - Na budowę, modernizację i bieżące remonty dróg, w tym: transportu rolnego na terenie

gminy, ul. Żubrza w Ożarowicach, do Siedlisk przez byłą jednostkę wojskową,

ul. Główna ( nawierzchnia drogi Zendek - Przysieki) oraz chodnik ul. Chrobrego w Tąpkowicach, budowę parkingu dla ciężarówek oraz opracowanie koncepcji skrzyżowania DK-78 DP-14236 i ul. Kopernika wraz z zatoką autobusową uchwala się kwotę 350.000 zł.

Dz. 700 - Planowany jest wykup gruntów po byłej jednostce wojskowej, pod parking dla

ciężarówek, drogę do cmentarza w Zendku oraz dla OSP Pyrzowice pod plac ćwiczeń.

Koszt tego zadania wraz z aktami notarialnymi, podziałem geodezyjnym i wyceną

nieruchomości wynosić będzie 1.130.000 zł.

Dz. 750 - Obecnie prowadzona jest rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Na kontynuację

tego zadania potrzebna jest kwota 400.000 zł.

9.000 zł przeznacza się na nagrody Wójta dla sołectw, które zajęły 1 - 3 miejsca

w konkursie referendalnym.

Dz. 754 - Zakup samochodów strażackich - 100.000 zł

remonty strażnic - 180.000 zł

koszt ogrzewania i energia elektryczna - 20.000 zł

wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych - 20.000 zł

Dz. 758 - Zwiększa się plan rezerwy o 48.000 zł.

Dz. 801 - Na wydatki oświatowe przeznacza się kwotę 327.660 zł

w tym:

- koszt utrzymania gimbusa (wydatki osobowe i rzeczowe) 25.000 zł

- Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnej 25.000 zł

- wyjazdy na zieloną szkołę i wyjazdy rehabilitacyjne 12.000 zł

- remonty dachów w domach nauczycieli 20.000 zł

- reforma systemu oświaty 27.660 zł

- opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej

w Zendku 60.000 zł

- rozbudowa gimnazjum 150.000 zł

Dz. 851 - Doposażenie służby zdrowia w sprzęt medyczny

i wynosić będzie 25.000 zł

Dz. 853 - Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków w zakresie

zapomóg i zasiłków o kwotę 35.000 zł a na wydatki osobowe i rzeczowe związane

z utrzymaniem ośrodka 20.000 zł.

Dz. 854 - W związku z prowadzoną reformą oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o kwotę 14.340 zł

a na stypendia dla uczniów przeznacza się kwotę 8.000 zł.

Dz. 900 - Przewidywane jest przejęcie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oczyszczalni

ścieków. Koszty z tym związane przewiduje się w wysokości 50.000 zł.

Na terenie gminy przeprowadzona będzie budowa nowego oświetlenia ulicznego

oraz modernizacja istniejącego w tym wymiana około 200 starych lamp.

Koszt tego przedsięwzięcia wynosić będzie 250.000 zł.

Zadaniem objęte będą następujące ulice: Krzyżowa, Siedliska, Podłączna i

Męczenników.

Dz. 921 - 123.000 zł uchwala się jako dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie

wydatków związanych z:

- organizacja imprez okolicznościowo - rocznicowych 10.000 zł

- edycja gazetki gminnej 22.000 zł

- remonty w filiach: klatki schodowej, drzwi wejściowych

oraz szamba 40.000 zł

- wydatki rzeczowe na rzecz 7 KGW 21.000 zł

- wydatki rzeczowe dla 5 chórów 15.000 zł

- wydatki rzeczowe dla 2 orkiestr dętych 8.000 zł

- wynagrodzenia za prowadzenie rozliczeń podatkowych 7.000 zł

Dz. 926 - Konieczne jest przeprowadzenie remontu instalacji wewnętrznych w budynku

LZS Zendek.

Koszt remontu wynosił będzie 55.000 zł.

5.000 zł przeznacza się na nagrody w turnieju piłki nożnej o puchar Wójta Gminy.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  26‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:56:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie