Uchwała Nr VII/59/2003 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku


U c h w a ł a Nr VII/ 59 /2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

---------------------------------------

w sprawie : przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Gminy Ożarowice i § 3 pkt 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej zatwierdzonego Uchwałą Nr XXX/178/2001 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 sierpnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Ożarowice -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

----------------

 1. Przyjąć plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2003 roku :
 1. Ocena stanu i sposobu wykonania budżetu gminy w I półroczu 2003 roku,
 2. w tym głównie przestrzeganie zasad gospodarki finansowej oraz zasad pro-

  wadzenia rachunkowości ( oceny dokonuje się na podstawie informacji Wójta

  Gminy).

 3. Ocena realizacji nowego planu sieci publicznych szkół podstawowych po jego wprowadzeniu uchwałą Nr IV/39/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 lute-go 2003 roku.
 4. Ocena załatwiania wniosków i interpelacji radnych przez Wójta Gminy.
 5. Ocena sposobu realizacji uchwał Rady Gminy w tym przekazywania ich do publicznej wiadomości, przestrzeganie wyznaczonych przez Radę terminów ich wykonania.
 6. Ocena realizacji inwestycji w Gminie, przestrzeganie procedur przetargowych, obrotu mieniem komunalnym, jego ochrony, jakości usług świadczonych na rzecz Gminy przez różne podmioty.
 7. Opracowanie protokołów pokontrolnych ( sprawozdań) wraz z opracowaniem propozycji wniosków pokontrolnych do Rady.
 8. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2004 roku.
 1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑07‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑07‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2003 16:42:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie