Uchwała Nr VI/43/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr VI/43/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z póżn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 1.500.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 1.500.000 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.500.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.500.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75023 - Urzędy gmin

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.500.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach urzędu gminy.

Koszty zostaną pokryte z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑04‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  30‑04‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 11:21:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie