Uchwała Nr IV/30/2003 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy


Uchwała nr IV/30/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 25 lutego 2003r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art. 40 ust. 1 ,art.41 ust. 1 ,art. 42 ustawy z dnia

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 art.21 ust.1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 ,poz. 733) oraz art. 4 ust. 1,art.,8 ,art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62 ,poz.718),

Rada Gminy Ożarowice

uchwala , co następuje:

§ 1.

Lokale będące w dobrym stanie technicznym w pierwszej kolejności wynajmowane są:

 1. osobom uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia
 2. 21 czerwca 2001r. o ochronie lokatorów , zasobie mieszkaniowym gminy i o zmianie

  Kodeksu Cywilnego,

 3. osobom opuszczającym dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności ,którym miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w domu dziecka była Gmina Ożarowice,
 4. osobom przekazującym do dyspozycji gminy dotychczasowy lokal ,znajdujący się
 5. w dobrym stanie technicznym , o wyższym standardzie technicznym i powierzchni mieszkalnej,

 6. osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i posiadającym, złe warunki
 7. zamieszkania o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,

 8. pozostawionym przez dotychczasowego najemcę lokalu jego dzieciom ,rodzicom, rodzeństwu , osobom przysposobionym stale z nim zamieszkującym - chyba ,że najemca zamieszkał w znajdującym się w tej samej lub pobliskiej miejscowości lokalu (domu), stanowiącym jego własność bądź uzyskanym na podstawie najmu albo spółdzielczego, własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu a jego powierzchnia zapewnia pozostałym osobom przysługujące normy powierzchni,
 9. po zgonie głównego najemcy ,osobom, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie

art. 691 Kodeksu cywilnego ,oraz osobom ,które zamieszkiwały z głównym najemcą do

dnia wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego , przez okres nie krótszy niż 5 lat i nie posiadają tytułu

prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

§ 2.

1. Za osoby spełniające warunki do otrzymania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy uważa

się:

 1. a/ osoby zamieszkujące w lokalach ,gdzie na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż
 2. 5 m² powierzchni mieszkalnej,
 3. b/ osoby ,których średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny (gospodarstwa
 4. domowego) w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku
 5. o otrzymanie mieszkania mieści się w granicach od 75% do 150% najniższej emerytury
 6. w gospodarstwie jednoosobowym i od 50% do100% najniższej emerytury
 7. w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Warunki wymienione w ust. 1 litera a i b muszą być spełnione łącznie.

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody ,o których mowa w przepisach o dodatkach

mieszkaniowych.

4. Wnioskodawca do wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego podaje rodzaj i wysokość

dochodu członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.

 1. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujące.

§ 3.

 1. Lokale wchodzące w zasób mieszkaniowy gminy wymagające przeprowadzenia remontu mogą być przyznawane jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego lokatora.
 2. Umowy dotyczące przeprowadzenia na własny koszt remontu mieszkania zawierane będą z osobami ,których dochód miesięczny przekracza:

a/ dla osób samotnych: 75% najniższej emerytury

b/ dla rodzin: 50 % najniższej emerytury na członka gospodarstwa domowego

§ 4.

 1. Lokatorzy lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy mogą dokonywać zamiany zajmowanych przez siebie lokali ,jak również zamiany tych lokali na lokale spółdzielcze ,zajmowane przez członków spółdzielni mieszkaniowych.
 2. Zamiana lokali mieszkalnych wymaga zezwolenia właścicieli tych lokali na jej dokonanie.
 3. Odmowa udzielenia zezwolenia na dokonanie zamiany lokalu może nastąpić jedynie z ważnych względów społecznych. W szczególności odmawia się zezwolenia na dokonanie zamiany, jeżeli:

a/ w następstwie dokonania zmiany zostałby wynajęty lokal , w którym na członka

gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej,

b/ lokator lub jego małżonek posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego

lokalu,

c/ lokator lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z czynszem

i innymi opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu,

d/ zajmowany lokal nie odpowiada wymogom technicznym określonym przepisami prawa

budowlanego,

e/ lokator przed wyrażeniem zgody na zmianę dokonał samowolnej zamiany lokalu,

f/ lokator zajmuje lokal na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony.

§ 5.

Umowa podnajmu lokalu lub jego części albo oddania w bezpłatne używanie wymaga zgody wynajmującego. Odmowa udzielenia zgody na podnajem lokalu ,może nastąpić jedynie z uzasadnionych przyczyn.

§ 6.

Zmiana przeznaczenia lokalu mieszkalnego na użytkowy i lokalu użytkowego na mieszkalny następuje za zgodą Wójta Gminy.

§ 7.

Kontrolę rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem właściwych komisji.

§ 8.

Zasady sprzedaży wolnych lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy określają odrębne przepisy.

§ 9.

Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80m² będą wynajmowane za opłatą czynszu wolnego w drodze przetargu , o ile na listach osób wyczekujących na mieszkania brak będzie rodzin kwalifikujących się do jego otrzymania.

§ 10.

1.Inspektor ds. gospodarki komunalnej sporządza projekty list osób uprawnionych do

zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych , a w szczególności:

 1. lokali o czynszu obowiązującym w gminnym zasobie mieszkaniowym do zasiedlenia,
 2. lokali o czynszu obowiązującym w gminnym zasobie mieszkaniowym wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy.

2.Roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu zatwierdzane są przez Wójta

Gminy.

3. Wójt Gminy ustala i podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ]

ogłoszeń w Urzędzie Gminy , nie później niż do dnia 31 stycznia danego roku, listy osób

uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych.

§ 11.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 12.

Traci moc uchwała Nr XII/67/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych w gminie Ożarowice.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑02‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  25‑02‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
23‑09‑2003 07:23:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie