Uchwała Nr XI/111/2003 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003r dla celow podatku rolnego za 2004 rok


Uchwała Nr XI/111/2003

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 09 grudnia 2003 roku.

-----------------------------------------

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

kwartałów 2003 roku dla celów podatku rolnego za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

------------------

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku określoną

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2003 r

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku

/ Monitor Polski Nr 49, poz.771 z dnia 24 października 2003 roku/ obniża się

z kwoty 34,57 złotych za 1 kwintal do kwoty 33,- złote za 1 kwintal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  09‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  09‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
18‑12‑2003 13:09:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie