Uchwała Nr IX/84/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała Nr IX/84/2003

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 października 2003r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591

z póżn. zmianami) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z dnia 19 grudnia 1998 roku z późn. zmianami ) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżety gminy o kwotę 718.584 zł

po stronie dochodów o kwotę 718.584 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01030 - Izby rolnicze

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 184 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej.

rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

§ 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat o kwotę 716.000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 2.400 zł

po stronie wydatków o kwotę 718.584 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.184 zł

rozdz. 01030 - Izby rolnicze o kwotę 184 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 154 zł

rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 50.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 550.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 550.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 550.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27.000 zł

rozdz. 75403 - Jednostki terenowe policji o kwotę 15.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 15.000 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 12.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 66.400 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 32.400 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2.400 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 15.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł

rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - admin. szkół o kwotę 19.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 25.000 zł

§ 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji

kultury o kwotę 25.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 010 - Otrzymane środki przeznaczone są na wynagrodzenia za sporządzenie spisu osób

uprawnionych do głosowania w wyborach do Rad Powiatowych Śląskiej Izby

Rolniczej.

Z ponadplanowych dochodów uchwala się 50 tys. zł na zakup materiałów do

remontów sieci wodociągowej.

Dz. 600 - Z ponadplanowych dochodów przeznacza się 550 tys. na dofinansowanie remontu

i modernizację dróg gminnych.

Dz. 754 - Na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji terenowej przeznacza się 15.000 zł

Kwota 12.000 zł przeznaczona jest na zakup nożyc hydraulicznych do zestawu "Lukas" dla OSP Tąpkowice.

Dz. 801 - Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 2.400 zł, na

dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

Na wniosek dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum przyznaje się dla każdej

szkoły po 15.000 zł na zakup sprzętu .

15 tys. uchwala się na wymianę siedzeń w gimbusie, a 4 tys. zł na godziny

wychowania fizycznego realizowane na basenie pływackim.

Dz. 921 - Uchwala się na doposażenie i remonty pomieszczeń KGW oraz dofinansowanie

kosztów działalności ośrodka kultury kwotę 25.000 zł.

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  20‑10‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  20‑10‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
31‑10‑2003 14:08:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie