Zarządzenie Nr 103/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 103/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.285

1.285

01095

Pozostała działalność

1.285

1.285

- wydatki bieżące

1.285

- wydatki majątkowe

1.285

700

Gospodarka mieszkaniowa

100.000

100.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

100.000

- wydatki bieżące

100.000

- wydatki majątkowe

100.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.500

1.500

- wydatki bieżące

1.500

- wydatki majątkowe

1.500

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.000

1.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.000

1.000

- wydatki bieżące

1.000

852

Pomoc społeczna

129

129

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

129

- wydatki bieżące

85219

Ośrodki pomocy społecznej

129

- wydatki bieżące

129

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.700

5.700

90003

Oczyszczanie miast i wsi

200

- wydatki bieżące

200

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200

- wydatki bieżące

200

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.500

- wydatki bieżące

5.500

90095

Pozostała działalność

5.500

- wydatki bieżące

5.500

RAZEM

109.614

109.614

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.285

1.285

01095

Pozostała działalność

1.285

1.285

4300

Zakup usług pozostałych

1.285

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.285

700

Gospodarka mieszkaniowa

101.100

101.100

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000

100.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

100.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

70095

Pozostała działalność

1.100

1.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100

4270

Zakup usług remontowych

1.100

750

Administracja publiczna

50

50

75023

Urzędy gmin

50

50

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

50

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

50

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.500

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.500

801

Oświata i wychowanie

1.000

1.000

80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.000

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

1.000

852

Pomoc społeczna

129

129

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

129

4330

Zakup usług przed jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego

129

85219

Ośrodki pomocy społecznej

129

4300

Zakup usług pozostałych

129

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.700

5.700

90003

Oczyszczanie miast i wsi

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.500

4260

Zakup energii

4.800

4300

Zakup usług pozostałych

700

90095

Pozostała działalność

5.500

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

RAZEM

110.764

110.764

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 12:10:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 12:10:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 12:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie