Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 49/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 11 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 49/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009r.

URZĄD GMINY OŻAROWICE

REGULAMIN

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Gminy Ożarowice

Ożarowice - 2009 -

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Ożarowice na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych na podstawie umowy o pracę ,z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

3. Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko, na które zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych albo w drodze porozumienia nie przewidziano zatrudnienia pracownika w ramach:

1) przesunięcia zatrudnionych pracowników samorządowych na inne stanowiska pracy,

2) zastępstwa z tytułu dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika,

3) przeniesienia w trybie art. 20 lub 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

RozdziałII

Podjecie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne

stanowisko urzędnicze

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy, w oparciu o informacje przekazane przez sekretarza gminy o wolnym stanowisku urzędniczym.

2. Informację o wolnym stanowisku kierownik referatu przekazuje sekretarzowi gminy w formie wniosku.

3. Kierownik referatu zgłaszający wolne stanowisko urzędnicze, winien przedłożyć sekretarzowi gminy projekt opisu tego stanowiska.

4 Opis stanowiska, o którym mowa w ust. 3, powinien zawiera między innymi:

1) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających zajmującego je,

2) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,

3) określenie odpowiedzialności,

4) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda wójta Gminy powodują rozpoczęcie procedury naboru.

RozdziałIII

Powołanie komisji rekrutacyjnej

1. Komisję rekrutacyjną, w składzie trzech osób powołuje wójt gminy.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1) sekretarz gminy,

2) kierownik referatu, w którym występuje wolne stanowisko lub osoba przez niego

upoważniona,

3) przedstawiciel załogi.

3. Wójt może powołać w skład komisji dodatkowo inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne, mające znaczenie dla właściwej oceny kandydatów.

4. Prace Komisji mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

5. W skład Komisji nie może być wyznaczona osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo

powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy nabór, albo pozostaje wobec

niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do

jej bezstronności.

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5, zostaną ujawnione w trakcie naboru, Wójt Gminy dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności dokonane przez Komisję działającą w poprzednim składzie są nie ważne.

7. Komisja, o której mowa w pkt 1, działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

RozdziałIV

Etapy naboru

Nabór na wolne stanowiska pracy odbywa się w następującej kolejności:

1) ogłoszenie o naborze (BIP i tablica informacyjna UG);

2) składanie dokumentów aplikacyjnych;

3) wstępna selekcja - analiza dokumentów aplikacyjnych;

4) selekcja końcowa w postaci rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego;

5) sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze;

6) podjęcie decyzji o zatrudnieniu najlepszego kandydata i podpisanie umowy o pracę;

7) ogłoszenie wyników naboru (BIP i tablica informacyjna w Urzędzie Gminy).

RozdziałV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ożarowice.

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a) nazwę i adres jednostki,
b) określenie stanowiska urzędniczego,
c) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego

stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e) wskazanie wymaganych dokumentów,
f) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od opublikowania ogłoszenia w BIP i wywieszenia na tablicy informacyjnej.

RozdziałVI

Składanie dokumentów aplikacyjnych.

1. Po ogłoszeniu naboru w Biuletynie Informacji publicznej i na tablicy informacyjnej następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na danym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się :

a) list motywacyjny,

b) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

d) kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy,

e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych,

f) oświadczenie, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie przyjmowane są w biurze obsługi klienta ( pokój nr 11) ,w zamkniętych kopertach z napisem "nabór" w terminie określonym w ogłoszeniu o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

RozdziałVII

Wstępna selekcja kandydatów -analiza dokumentów aplikacyjnych.

1. Analizy dokumentów dokonuje komisja rekrutacyjna.

2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję rekrutacyjną z dokumentami złożonymi przez kandydatów.

3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

4. Oferty niekompletne, jak też oferty kandydatów nie spełniających warunków podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania.

5. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze i podlegają upublicznieniu jedynie na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

RozdziałVIII

Selekcja końcowa kandydatów.

1. Selekcja końcowa kandydatów oparta jest na rozmowie kwalifikacyjnej i/lub teście kwalifikacyjnym.

2. Test kwalifikacyjny ogólny jest testem jednokrotnego wyboru przygotowywanym przez sekretarza gminy z zakresu przepisów prawa, których znajomość pożądana jest na stanowisku objętym naborem.

3. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:

1) nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych

w aplikacji,

2) zbadanie predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie

powierzonych obowiązków,

3) sprawdzenie posiadanej wiedzy na temat gminy,

4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.

RozdziałIX

Ogłoszenie wyników.

1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskał najlepszą ocenę komisji.

2. Wyniki naboru komisja przedstawia Wójtowi w formie pisemnej sporządzonej według załączonego wzoru - karta rekrutacji.

3. Decyzja o powierzeniu stanowiska jednemu z wyłonionych przez komisję kandydatów należy do Wójta Gminy

4. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

RozdziałX

Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru.

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

2) liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

4) liczbę złożonych ofert, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

6) uzasadnienie dokonanego naboru,

7) skład komisji przeprowadzającej nabór.

RozdziałXI

Informacja o wynikach naboru.

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, poprzez umieszczenie jej na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2. Informacja o której mowa w pkt 1 zawiera:

1) nazwę i adres jednostki;

2) określenie stanowiska;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie rozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

3. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, a zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru. Przepisy pkt 1-3 stosuje się
odpowiednio.

RozdziałXII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

KARTA REKRUTACJI

Opis stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja

Komisja Konkursowa

Skład osobowy:

Przewodniczący: .....................

Członkowie: ............................

Kandydaci zaproszeni

na rozmowę kwalifikacyjną

Imię i Nazwisko

symbol kandydata

K1

K2

K3

K4

K...

3.OCENA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

Kryteria / Warunki

K1

K2

K3

K4

K...

UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU

Imię i nazwisko kandydata

(nie więcej niż 5 kandydatów)

Uzasadnienie

..........................................

/data/ Podpisy Członków Komisji Konkursowej

....................................................................

....................................................................

....................................................................

STANOWISKO WÓJTA GMINY OŻAROWICE

Spośród kandydatów zarekomendowanych przez Komisję Konkursową:

Powierzam stanowisko urzędnicze kandydatowi ......................................................

/wpisać jego imię i nazwisko/

Zarządzam przeprowadzenia kolejnego naboru

............................................................

/data, podpis/
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:19:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:19:37
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 09:34:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie