Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 10/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 12 lutego 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 17.468 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.468 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 17.468 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 17.468 zł

po stronie wydatków o kwotę 17.468 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.468 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 17.468 zł

· wydatki bieżące o kwotę 17.468 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 17.468 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.468 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 17.468 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 17.468

po stronie wydatków o kwotę 17.468 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 17.468 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 17.468 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 17.468 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

5.000

5.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5.000

- wydatki bieżące

5.000

71095

Pozostała działalność

5.000

- wydatki bieżące

5.000

801

Oświata i wychowanie

5.000

5.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

5.000

5.000

- wydatki bieżące

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.000

5.000

Razem

10.000

10.000

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

5.000

5.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

71095

Pozostała działalność

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

750

Administracja publiczna

7.800

7.800

75023

Urzędy gmin

800

800

4480

Podatek od nieruchomości

800

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

800

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7.000

7.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

801

Oświata i wychowanie

5.000

5.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

5.000

5.000

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

5.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000

852

Pomoc społeczna

224

224

85219

Ośrodki pomocy społecznej

224

224

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

224

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

224

Razem

18.024

18.024

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/8/1/09 z dnia 6 lutego 2009 roku ustalił wskaźniki dotacji celowych na 2009 rok, zwiększyła się kwota dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników młodocianych,

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:11:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:11:42
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:12:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie