Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 94/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXIX/444/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 23.380 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 23.380 zł

po stronie dochodów o kwotę 36.645 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.645 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.280 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.280 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 22.140 zł

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 22.140 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 1.500 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.500 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.725 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 9.725 zł

po stronie wydatków o kwotę 60.025 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 49.645 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.280 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 3.280 zł

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 35.140 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe o kwotę 13.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 10.740 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 11.400 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 1.500 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 1.500 zł

Gimnazjum Ożarowice

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.725 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.725 zł

Gimnazjum Ożarowice

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.380 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.380 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe

instytucji kultury o kwotę 10.380 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

3.000

80101

Szkoły podstawowe

3.000

4260

Zakup energii

3.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000

3240

Stypendia dla uczniów

3.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXIX/444/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 10:37:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 10:37:10
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 10:39:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie