Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 95/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

150

150

01030

Izby rolnicze

150

150

- wydatki bieżące

150

01095

Pozostała działalność

150

- wydatki bieżące

150

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.000

7.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

7.000

7.000

- wydatki bieżące

7.000

- wydatki majątkowe

7.000

RAZEM

7.150

7.150

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

150

150

01030

Izby rolnicze

150

150

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

150

01095

Pozostała działalność

150

4300

Zakup usług pozostałych

150

750

Administracja publiczna

8.000

8.000

75023

Urzędy gmin

8.000

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1.000

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.350

9.350

75412

Ochotnicze straże pożarne

9.350

9.350

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

350

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

350

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

4270

Zakup usług remontowych

3.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.500

RAZEM

17.500

17.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 10:43:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 10:43:32
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 10:46:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie