Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 21/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.760

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.760 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 5.760 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.760 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.760

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.760 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.760 zł

· wydatki bieżące o kwotę 5.760 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.760 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.760 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.760 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.760

po stronie wydatków o kwotę 5.760 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.760 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.760 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 5.760 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 167.038

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 167.038 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 167.038 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 167.038 zł

po stronie wydatków o kwotę 167.038

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 167.038 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 96.364 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 96.364 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 96.364 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 70.674 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 70.674 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 70.674 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 167.038

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 167.038 zł

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 167.038 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 167.038 zł

po stronie wydatków o kwotę 167.038

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 167.038 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 96.364 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 82.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12.355 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.009 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 70.674 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.204 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.470 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

7.320

7.320

75023

Urzędy gmin

7.320

- wydatki bieżące

7.320

75095

Pozostała działalność

7.320

- wydatki bieżące

7.320

851

Ochrona zdrowia

1.500

1.500

85153

Przeciwdziałanie narkomanii

1.500

1.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.500

1.500

- wydatki bieżące

1.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.910

18.910

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18.910

18.910

- wydatki bieżące

18.910

- wydatki majątkowe

18.910

Razem

27.730

27.730

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

482

482

60016

Drogi publiczne gminne

482

482

4270

Zakup usług remontowych

482

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

482

750

Administracja publiczna

7.320

7.320

75023

Urzędy gmin

7.320

4300

Zakup usług pozostałych

7.320

75095

Pozostała działalność

7.320

4300

Zakup usług pozostałych

7.320

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000

2.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.000

2.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

2.000

851

Ochrona zdrowia

5.500

5.500

85153

Zwalczanie narkomanii

5.500

5.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18.910

18.910

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18.910

18.910

4300

Zakup usług pozostałych

18.910

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

18.910

Razem

34.212

34.212

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 758

Otrzymano z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST3/4820/1/2009 informujące o wynikających z ustawy budżetowej na 2009 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, według którego zmniejszyła się o kwotę 167.038 zł wysokość zaplanowanej na 2009 rok subwencji oświatowej,

Dz. 854

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/25/3/09 z dnia 3 marca 2009 roku ustalił plan dotacji celowych na 2009 rok, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 5.760 zł, środki te pochodzą z rezerwy budżetowej poz. 30.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:05:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:05:05
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:06:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie