Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 1009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 62/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVI/381/2009 z dnia 14 lipca2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 165.555 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

§6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 125.580 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 125.580 zł

§6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 125.580 zł

po stronie wydatków o kwotę 165.555 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 125.580 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 125.580 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 125.580 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.000

75404

Komendy wojewódzkie Policji

20.000

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

20.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

90002

Gospodarka odpadami

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

Razem

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXVI/381/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑07‑2009 13:30:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑07‑2009 13:30:40
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2009 13:37:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie