Zarządzenie Nr 76/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2009 rok


Zarządzenie Nr 76/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 września 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.080

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.080 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 5.080 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.080 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.080

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.080 zł

· wydatki bieżące o kwotę 5.080 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.080 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 5.080

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.080 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.080 zł

po stronie wydatków o kwotę 5.080

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.080 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.080 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 79.314 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.340 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.340 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.340 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.619 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 18.619 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 18.619 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 59.355 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 59.355 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 59.355 zł

po stronie wydatków o kwotę 79.314 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.340 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.340 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 1.340 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.340 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.619 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.619 zł

· wydatki bieżące o kwotę 18.619 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 59.355 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 59.355 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 59.355 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.729 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 79.314 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.340 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.340 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 1.340 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.619 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.619 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 18.619

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 59.355 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 59.355 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 59.355 zł

po stronie wydatków o kwotę 79.314 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.340 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.340 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.140 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 172 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 28 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.619 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 18.619 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 18.619 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 59.355 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 59.355 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 57.626 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.729 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

4.300

4.300

75011

Urzędy wojewódzkie

1.300

1.300

- wydatki bieżące

1.300

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.300

1.300

75022

Rady gmin

3.000

- wydatki bieżące

3.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000

- wydatki bieżące

3.000

801

Oświata i wychowanie

41.416

41.416

80101

Szkoły podstawowe

41.416

23.716

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23.716

23.716

- wydatki majątkowe

41.416

80104

Przedszkola

17.700

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17.700

17.700

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

1.525

1.525

90002

Gospodarka odpadami

1.214

- wydatki bieżące

1.214

90003

Oczyszczanie miast i wsi

311

- wydatki bieżące

311

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.525

- wydatki bieżące

1.525

RAZEM

47.241

47.241

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

9.235

9.235

75011

Urzędy wojewódzkie

1.300

1.300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.106

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

167

4120

Składki na Fundusz Pracy

27

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.300

75022

Rady gmin

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

75023

Urzędy gmin

4.935

4.935

4260

Zakup energii

3.208

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.825

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.000

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.727

4480

Podatek od nieruchomości

110

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.500

1.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.500

1.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

4270

Zakup usług remontowych

1.500

801

Oświata i wychowanie

42.916

42.916

80101

Szkoły podstawowe

41.416

23.716

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

17.616

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

6.100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

41.416

80104

Przedszkola

1.500

19.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przedszkole Ożarowice

15.440

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkole Ożarowice

2.260

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice

1.500

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

Świetlice szkolne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Zendek 1000

Gimnazjum Ożarowice -1000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Zendek 167

Gimnazjum Ożarowice -167

4120

Składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Zendek 31

Gimnazjum Ożarowice -31

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

1.525

1.525

90002

Gospodarka odpadami

1.214

4300

Zakup usług pozostałych

1.214

90003

Oczyszczanie miast i wsi

311

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

311

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.525

4260

Zakup energii

1.525

RAZEM

55.716

55.716

§ 7. W załączniku Nr 5a do uchwały budżetowej zwiększyć plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.000 zł

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/35283/2/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową w kwocie 5.080 zł przeznaczoną wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

Dz. 750, 801, 852

Decyzją nr FB.I.3011/8/10/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku Wojewoda Śląski zmniejszył wielkość dotacji celowych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2009 12:51:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2009 12:51:48
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2009 12:53:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie