Zarządzenie Nr52/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 52/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie : wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia

31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki)

rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U z 2006 r. Nr 142, poz.1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2006r. Nr 112, poz. 761)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionymi w § 1

i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 57/2008 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

§ 1

W załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2008 z dnia 31 lipca 2008 roku - Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Ożarowice wprowadza się następujące zmiany:

W § 46 części 7. Terminarz wpływu dowodów księgowych do księgowości ustalić nowe brzmieniepkt 2 w następującym brzmieniu:

2. Delegacje służbowe należy realizować w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej, a w miesiącu kończącym rok budżetowy nie później niż do 30 grudnia danego roku. Delegacje będą wpłacane na konta osobiste pracowników w terminach:

· delegacje przedłożone do wypłaty do 14 dnia każdego miesiąca, w dniu 15 (lub pierwszym dniu roboczym następującym po 15-stym),

· delegacje przedłożone do wypłaty po 14 dniu miesiąca, ostatniego roboczego dnia miesiąca.

Delegacje służbowe radnych będą wpłacane w kasie urzędu tylko w przypadkach, kiedy Urząd Gminy nie posiada nr rachunku bankowego radnego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 10:01:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 10:01:46
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 10:04:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie