Zarządzenie Nr 83/2009 Wójta Gminy Ożarowiwce z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego


Zarządzenie Nr 83 / 2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 listopada 2009 roku

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. r 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku z art. 28 ust. 1, 2 i 3, art. 29 ust. 1, art. 208 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami ) oraz art. 28 k.c., na wniosek Spółdzielni Handlowo-Produkcyjno - Usługowej " SAMOPOMOC CHŁOPSKA" z siedzibą w Świerklańcu,

z a r z ą d z a m

§ 1

1. Ustanowić na rzecz SHPU "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" z siedzibą w Świerklańcu

prawo użytkowania wieczystego działki Nr 3358/4 k.m. 13 położonej w obrębie

ewid. ZENDEK i ujawnionej w księdze wieczystej Nr 42479 prowadzonej przez

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach o

powierzchni 0,0694 m2 położonej przy ul. Głównej 126 "b" w sołectwie ZENDEK

i zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego wzniesionego ze środków

własnych tej Spółdzielni.

2. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w ust. 1

niniejszego zarządzenia, następuje w trybie bezprzetargowym, jako uznanie

roszczenia o ustanowienie tego prawa wobec spełnienia przesłanek wskazanych

w treści art. 208 ust. 2 powołanej na wstępie niniejszego zarządzenia ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na rzecz SHPU

"SAMOPOMOC CHŁOPSKA" z siedzibą w Świerklańcu.

3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1

określa załącznik stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia.

4. Szczegółowe warunki ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nierucho-

mości określonej w § 1 ustalone zostaną w protokole rokowań.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 09:03:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 09:03:51
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:06:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie