Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice


Zarządzenie 24/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 710 Kc i nstp., art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 marca 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Przekazać Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice z siedzibą w Pyrzowicach, posiadającemu status instytucji działalności pożytku publicznego w rozumieniu przywołanej wyżej ustawy o działalności pożytku publicznego, zgłoszonemu w KRS pod nr 0000159473 w nieodpłatne użyczenie budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem wraz z działką o nr 164/6 k. m. 1 d. 3 obręb Pyrzowice zapisaną w KW nr 64922.

§ 2

Nieodpłatne użyczenie nieruchomości wymienionych w § 1 ustala się na okres 10 lat.

§ 3

Warunki dotyczące sposobu korzystania z mienia gminy opisanego w § 1 niniejszego zarządzenia zostaną szczegółowo określone w umowie o nieodpłatne użyczenie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:14:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:14:42
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:15:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie