Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na obszarze Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 23/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej na obszarze Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku art. 42 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku do wyżej wymienionej Uchwały Nr XIX/117/2000 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 czerwca 2000 roku wprowadzić do ustalonego podziału Gminy Ożarowice na obwody głosowania z ustaleniem ich granic, numerów oraz siedzib komisji wyborczych w obwodzie głosowania nr 2 następującą zmianę:

- w pozycji: Siedziba obwodowych komisji wyborczych zmienić nazwę:

" Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach ul. Wolności 46"

na

"Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pyrzowicach ul. Wolności 46"

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:11:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:11:06
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:12:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie