Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 51/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy

Ożarowice.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 ze późn. zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1. Wprowadzić do stosowania instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy

Ożarowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 73/2005Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 grudnia 2005 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy

Ożarowice.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 51/2009 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

Instrukcja

sporządzania skonsolidowanego bilansu

Gminy Ożarowice

§ 1

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

· bilansie - należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe,

· jednostce dominującej - należy przez to rozumieć Gminę Ożarowice. W skład jednostki dominującej wchodzą: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz instytucje kultury,

· jednostce zależnej - należy przez o rozumieć spółki kapitałowe, w których Gmina Ożarowice posiada akcje/udziały.

§ 2

1. Skonsolidowany bilans Gminy Ożarowice jest sporządzany w złotych i groszach w terminie 3

miesięcy od daty otrzymania ostatniego bilansu jednostki podlegającej konsolidacji.

2. Konsolidacją objęte są następujące bilanse:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Ożarowice,

2) bilanse jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3) bilans instytucji kultury,

4) bilanse spółek kapitałowych, w których gmina posiada udziały/akcje.

3. Wykaz jednostek podlegających konsolidacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

4. Konsolidacji podlegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31

grudnia każdego roku.

5. Konsolidacją nie obejmuje się jednostek zależnych, w których jednostka dominująca

posiada nie więcej niż 20% akcji/ udziałów.

§ 3

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza Skarbnik Gminy lub osoba przez niego upoważniona w terminie do dnia 31 marca roku następnego.

§ 4

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice zobowiązani są do:

1) przedłożenia bilansu rocznego wraz z dodatkową informacją o;

a) należnościach i zobowiązaniach,

b) środkach pieniężnych,

c) funduszach,

d) wyniku finansowym,

e) rzeczowych aktywach trwałych,

w terminie do dnia 31 marca danego roku za rok poprzedni,

2) inwentaryzacji sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym.

§ 5

1. Dyrektor instytucji kultury zobowiązani są do:

1) przedłożenia zatwierdzonego bilansu rocznego z dodatkową informacją o należnościach i

zobowiązaniach wobec jednostek, które objęte są bilansem skonsolidowanym,

2) inwentaryzacji sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych

bilansem skonsolidowanym.

§ 6

1. Zarządy spółek kapitałowych, w których Gmina Ożarowice posiada akcje/udziały zobowiązane są do:

1) przedłożenia zatwierdzonego bilansu rocznego wraz z dodatkową informacją o należnościach i zobowiązaniach wobec jednostek organizacyjnych, które objęte są bilansem skonsolidowanym,

2) sporządzania inwentaryzacji sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek

objętych bilansem skonsolidowanym.

§ 7

1. Jednostki organizacyjne podlegają konsolidacji metodą pełną. Metoda pełna polega na

scalaniu jednostkowych sprawozdań finansowych poprzez proste sumowanie, w pełnej

wartości, jednakowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz dokonaniu

odpowiednich wyłączeń.

2. Jednostki zależne tj. spółki handlowe, w których jst ma udziały poniżej 50 % będą

konsolidowane metodą praw własności.

3. Udziały w spółkach (wyłączonych, tj. w których jst posiada nie więcej niż 20% udziałów/akcji)

będą konsolidowane poprzez przyjęcie do konsolidacji wartości z ewidencji księgowej.

§ 8

W procesie konsolidacji wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętych konsolidacją.

§ 9

Dokumentację konsolidacyjną stanowią:

1) bilanse jednostek objętych konsolidacją,

2) zestawienie dotyczące połączenia danych bilansu z wykonania budżetu i bilansu urzędu JST - stworzenie bilansu jednostki dominującej,

3) zestawienie dotyczące sumowania danych bilansu jednostki dominującej z danymi jednostek zależnych,

4) arkusze dotyczące wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań, eliminacji tych samych składników aktywów, korekt wprowadzonych w procesie konsolidacji,

5) wykaz jednostek, których nie obejmuje się konsolidacją,

6) skonsolidowany bilans JST za dany rok uwzględniający faktyczną wartość aktywów i pasywów, wynikającą z danych o których mowa wyżej.

§ 10

Ustala się następujące etapy sporządzania bilansu skonsolidowanego:

1) sporządzić arkusz konsolidacyjny jednostki dominującej tj. połączyć bilans Urzędu z

bilansem wykonania budżetu, co da bilans jednostki dominującej,

2) do bilansu jednostki dominującej dołączyć:

- łączny bilans jednostek budżetowych (z wyłączeniem Urzędu),

- łączny bilans zakładów budżetowych,

- bilans instytucji kultury,

3) arkusz kalkulacyjny w przypadku konsolidacji metodą praw własności,

4) arkusz korekt i wyłączeń,

5) arkusz bilansu skonsolidowanego całej grupy kapitałowej jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik

do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice

Wykaz jednostek objętych konsolidacją

Jednostka dominująca:

Gmina Ożarowice
Jednostki budżetowe:

- Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15,

-Gminny Zespół Oświaty i Wychowania w Ożarowicach, Tąpkowice, ul. Kopernika 2,

- Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach, ul. Kopernika 2,

- Szkoła Podstawowa w Zendku ul. Główna 126,

- Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10,

- Przedszkole w Tąpkowicach ul. Kopernika 2,

- Przedszkole w Ożarowicach ul. Tarnogórska 12A

Instytucje kultury:

- Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice, Tąpkowice ul. Zwycięstwa 15

Zakład budżetowy:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, ul. Staszica 1Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:40:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:40:42
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 09:51:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie