Zarzadzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkoklnych i przedszkolnych oraz wysokości opłat za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzących jest Gmina Ożarowice na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 26/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie:

zasad korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz wysokości

opłat za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Ożarowice na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu

Oświaty i Wychowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1.

1. Uprawnieni do korzystania ze stołówk są:

a) uczniowie i wychowankowie,

b) pracownicy szkoły i przedszkola,

c) uczestnicy przeglądów, konkursów, zawodów, warsztatów i innych form

działalności kulturalno-oświatowej i promocyjnej organizowanych przez

Gminę Ożarowice.

§ 2.

1. Posiłki wydawane w stołówkach są odpłatne.

§ 3.

1. W szkołach wydawany jest jeden posiłek dziennie - koszt posiłku 2,- zł

2. W przypadku § 1 lit. c) mogą być wydawane trzy posiłki dziennie.

§ 4.

1. W przedszkolach wydawane są cztery posiłki dziennie:

a) śniadanie - koszt 0,80zł

b) II śniadanie - koszt 0,50zł

b) obiad - koszt 2,-zł

c) podwieczorek - koszt 1,-zł

§ 5.

1. Uczniowie i wychowankowie wnoszą opłatę równą wysokości kosztów

surowca przeznaczonego na wyżywienie.

2. Pozostali wnoszą opłatę uwzględniającą koszty surowca oraz częściowo

płace pracowników i koszty utrzymania stołówki.

§ 6.

1. Opłaty o których mowa w § 5 wnosi się z góry do dnia 15-go każdego

miesiąca.

2. Wysokość opłaty koryguje się z końcem miesiąca proporcjonalnie do ilości

spożytych posiłków.

§ 7.

1. Opłaty wnoszone są przez:

a) rodziców,

b) opiekę społeczną.

2. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziców ( przypadek

losowy) Wójt Gminy może zwolnić na pisemny uzasadniony wniosek rodziców

z opłaty za wyżywienie.

§ 8.

1. Stawka odpłatności za wyżywienie ucznia ustalana jest przez dyrektora

placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

2. Stawka odpłatności pozostałych korzystających wzrasta o 100% stawki ucznia.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty

i Wychowania.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2009 08:32:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2009 08:32:45
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2009 08:35:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie