Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 7/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 stycznia roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXII/314/2008 z dnia 29 stycznia roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 100.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 100.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.609.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.609.500 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.609.500 zł

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin) o kwotę 1.201.000 zł

§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 408.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.709.500 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.609.500 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.609.500 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.609.500 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 100.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 100.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXII/314/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 stycznia2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑02‑2009 14:25:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑02‑2009 14:25:06
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2009 14:27:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie