Zarządzenie Nr 41/2009 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 41/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 8.274,33

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.274,33 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 8.274,33 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.274,33 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.274,33

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.274,33 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.274,33 zł

· wydatki bieżące o kwotę 8.274,33 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 8.274,33

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.274,33 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.274,33 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 8.274,33 zł

po stronie wydatków o kwotę 8.274,33

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.274,33 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 8.274,33 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 162,24 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 8.112,09 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.638

15.638

90002

Gospodarka odpadami

9.638

- wydatki bieżące

9.638

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6.000

6.000

- wydatki bieżące

6.000

- wydatki majątkowe

6.000

90095

Pozostała działalność

9.638

- wydatki bieżące

9.638

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

5.000

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

5.000

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

155

155

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

155

155

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

155

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

155

851

Ochrona zdrowia

1.000

1.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4260

Zakup energii

1.000

852

Pomoc społeczna

14.109,48

14.109,48

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

14.109,48

14.109,48

3110

Świadczenia społeczne

14.109,48

3119

Świadczenia społeczne

14.109,48

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.638

15.638

90002

Gospodarka odpadami

9.638

4300

Zakup usług pozostałych

9.638

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6.000

6.000

4260

Zakup energii

6.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

90095

Pozostała działalność

9.638

4300

Zakup usług pozostałych

9.638

Razem

35.902,48

35.902,48

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010

Decyzją nr FB.I.3011/128/09 z dnia 19 maja 2009 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację celową w kwocie 8.274,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających grunty rolne na terenie Gminy Ożarowice.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑06‑2009 14:53:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑06‑2009 14:53:46
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 08:15:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie