Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 stycznia 2009 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej


Zarządzenie Nr 1/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 stycznia 2009 roku

w sprawie udostępniania informacji publicznej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Informacje publiczne, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, podlegają udostępnieniu w Urzędzie Gminy poprzez Biuletyn Informacji Publicznej administrowany przez Zbigniewa Urbańczyka ( www.bip.ozarowice.pl ).

§ 2

Udostępnieniu podlegają informacje publiczne szczegółowo określone w art. 6 wyżej powołanej ustawy.

§ 3

Zobowiązanymi do ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w ramach swoich kompetencji są :

1. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

1) Ewa FURTAK - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach,

2) Róża SZYDŁO - Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice,

3) Zdzisława SZYDŁO - Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania,

4) Jarosław PUSTKOWSKI - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Kierownicy referatów Urzędu Gminy

1) Paweł SKOP - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,

2) Bożena SŁODCZYK - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

3) Justyna GUBAŁA - Skarbnik Gminy.

3. Samodzielne stanowiska pracy

1) Rozalia FARNICKA - inspektor ds. planowania przestrzennego, gospodarki

komunalnej i ochrony środowiska,

2) Bożena FURGACZ - inspektor ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu

i zdrowia,

3) Janusz PALIGA - inspektor ds. inwestycji gminnych i dróg,

4) Henryka GARSTKA - Biuro Rady Gminy,

5) Ewa PAKS - Sekretarz Gminy.

§ 4

Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich wytworzenia.

§ 5

Szczegółowe zasady i tryb udostępniania informacji publicznych określony jest w powołanej na wstępie ustawie o dostępie do informacji publicznej.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie udostępniania informacji publicznej.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑02‑2009 12:24:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑02‑2009 12:24:26
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2009 12:25:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie