Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 93/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 19.317,81

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.617,81 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 9.617,81 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 9.617,81 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 9.700 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 9.700 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 9.700 zł

po stronie wydatków o kwotę 19.317,81 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.617,81 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 9.617,81 zł

· wydatki bieżące o kwotę 8.274,33 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.700 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.700 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 9.700 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 9.700 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 19.317,81

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.617,81 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 9.617,81 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 9.617,81 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 9.700 zł

Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego o kwotę 9.700 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 9.700 zł

po stronie wydatków o kwotę 19.317,81 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.617,81 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 9.617,81 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 188,58 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 9.429,23 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.700 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.700 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.700 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 15.846 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.846 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 15.846 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 15.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 846 zł

po stronie wydatków o kwotę 15.846 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.846 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 15.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej o kwotę 846 zł

· wydatki bieżące o kwotę 846 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 15.846 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.846 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 15.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej o kwotę 846 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 846

po stronie wydatków o kwotę 15.846 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.846 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 15.000 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 14.563

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 155

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o kwotę 83

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 199

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej o kwotę 846 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 846

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

72.000

72.000

60016

Drogi publiczne gminne

72.000

72.000

- wydatki bieżące

72.000

- wydatki majątkowe

72.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.737

2.737

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.737

2.737

- wydatki bieżące

2.737

- wydatki majątkowe

2.737

750

Administracja publiczna

2.000

2.000

75023

Urzędy gmin

2.000

2.000

- wydatki bieżące

2.000

- wydatki majątkowe

2.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.860

2.860

90015

Oświetlenie uli, placów i dróg

2.860

2.860

- wydatki bieżące

2.860

- wydatki majątkowe

2.860

RAZEM

79.597

79.597

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

72.000

72.000

60016

Drogi publiczne gminne

72.000

72.000

4270

Zakup usług remontowych

16.000

4300

Zakup usług pozostałych

56.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

72.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.737

2.737

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.737

2.737

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

2.737

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.737

750

Administracja publiczna

8.800

8.800

75023

Urzędy gmin

8.800

8.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.800

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8.800

851

Ochrona zdrowia

2.560

2.560

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.560

2.560

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.560

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

190

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2.370

852

Pomoc społeczna

4.857,78

4.857,78

85219

Ośrodki pomocy społecznej

4.300

4.300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

770

4300

Zakup usług pozostałych

2.701

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2.000

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

829

85295

Pozostała działalność

557,78

557,78

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

277,30

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

14,68

4308

Zakup usług pozostałych

529,74

4309

Zakup usług pozostałych

28,04

4368

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

252,37

4369

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

13,43

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.860

2.860

90015

Oświetlenie uli, placów i dróg

2.860

2.860

4260

Zakup energii

2.130

4270

Zakup usług remontowych

730

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.860

RAZEM

94.372,56

94.372,56

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010

Decyzją nr FB.I.3011/128/12/09 z dnia 5 listopada 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 9.617,81 zł przeznaczoną na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym,

Dz. 758

Pismem Nr ST5/4822/34g/BKU/09 Ministerstwo Finansów poinformowało o zwiększeniu subwencji oświatowej dla Gminy na 2009 rok o kwotę 9.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

Dz. 852

- Decyzją nr FB.I.3011/524/09 z dnia 13 listopada 2009 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową o kwotę 15.000 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- Decyzją nr FB.I.3011/520/09 z dnia 13 listopada 2009 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową o kwotę 846 zł przeznaczoną na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia s pomocy społecznej,

Dz. 854

Decyzją nr FB.I.3011/452/2/09 z dnia 26 października 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 2.501 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 10:32:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 10:32:20
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 10:33:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie