Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 54/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXV/354/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.325.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 925.000 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 400.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 179.937,52 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 13.176 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 13.176 zł

§ 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych o kwotę 13.176 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 46.495 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 15.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 31.495 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 31.495 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.266,52 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.266,52 zł

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 114.219,60 zł

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 6.046,92 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.504.937,52 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 463.176 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 463.176 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 463.176 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 400.000 zł

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 400.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 58.015 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 11.520 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.520 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 15.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 6.000 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 31.495 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 31.495 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.266,52 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 120.266,52 zł

§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.776,64 zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.741,12 zł

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.259,07 zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 437,24 zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.268,76 zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 67,17 zł

§ 4218 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.754,83 zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 304,67 zł

§ 4288 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 379,89 zł

§ 4289 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 20,11 zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych o kwotę 45.380,50 zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.402,50 zł

§ 4378 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej o kwotę 474,86 zł

§ 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej o kwotę 25,14 zł

§ 4418 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 290,39 zł

§ 4419 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 15,37 zł

§ 4748 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o kwotę 113,97 zł

§ 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych o kwotę 6,03 zł

§ 4758 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 520,69 zł

§ 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 27,57 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 363.480 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 277.500 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 277.500 zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 29.980 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 29.980 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 56.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy po stronie dochodów w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

64.000

64.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

38.000

38.000

0830

Wpływy z usług

38.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

38.000

80195

Pozostała działalność

26.000

26.000

0830

Wpływy z usług

26.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

26.000

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXV/354/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 25 czerwca 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑07‑2009 12:14:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2009 12:14:37
Data ostatniej aktualizacji:
03‑07‑2009 12:17:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie