Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzire wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 82/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 października 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 4.334

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 124 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 124 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.709 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.709 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.709 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.501 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 2.501 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.501 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.334

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 124 zł

· wydatki bieżące o kwotę 124 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 124 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.709 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.709 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.709 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.501 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.501 zł

· wydatki bieżące o kwotę 2.501 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 4.334

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 124 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 124 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.709 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.709 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.709 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.501 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.501 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.501 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.334

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 124 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 124 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 105 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.709 zł

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 1.709 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.709 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.501 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 2.501 zł

§ 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 2.501 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.900 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.900 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.900 zł

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.900 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.900 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.900 zł

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.900 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.900

po stronie wydatków o kwotę 1.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.900 zł

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 1.900 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.900 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

28.987

28.987

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28.987

28.987

- wydatki bieżące

28.987

- wydatki majątkowe

28.987

750

Administracja publiczna

15.000

15.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15.000

15.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

15.000

15.000

- wydatki bieżące

15.000

801

Oświata i wychowanie

142.041

142.041

80101

Szkoły podstawowe

90.043

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

90.043

59.208

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.300

- wydatki bieżące

1.300

80104

Przedszkola

11.194

6.617

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

11.194

11.194

- wydatki bieżące

6.617

80110

Gimnazja

45.381

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

45.381

22.332

80113

Dowożenie uczniów do szkół

13.000

- wydatki bieżące

13.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

111.254

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

111.254

108.227

80195

Pozostała działalność

5.293

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.239

460

RAZEM

186.028

186.028

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

1.000

1.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.000

1.000

4270

Zakup usług remontowych

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

28.987

28.987

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

28.987

28.987

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

28.987

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28.987

750

Administracja publiczna

15.000

15.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15.000

15.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500

500

75412

Ochotnicze straże pożarne

500

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

4430

Różne opłaty i składki

500

801

Oświata i wychowanie

175.993

175.993

80101

Szkoły Podstawowe

13.728

103.771

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa Zendek 7.000

7.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 33.049

Szkoła Podstawowa Zendek 26.427

59.476

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -1.261

Szkoła Podstawowa Zendek -1.267

2.528

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -1.064

Szkoła Podstawowa Zendek 7.036

5.972

4120

Składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 340

Szkoła Podstawowa Zendek 859

1.199

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 2.061

Szkoła Podstawowa Zendek -2.850

4.911

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Zendek 135

135

4260

Zakup energii

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 12.706

Szkoła Podstawowa Zendek 8.000

20.706

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podstawowa Zendek 1.683

1.683

4280

Zakup usług zdrowotnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice -700

Szkoła Podstawowa Zendek -500

1.200

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 4.350

Szkoła Podstawowa Zendek 3.250

7.600

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkoła Podstawowa Zendek - 300

300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 3.342

Szkoła Podstawowa Zendek - 1.312

4.654

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Szkoła Podstawowa Zendek -135

135

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.300

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

300

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.000

80104

Przedszkola

16.733

12.156

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkole Ożarowice - 1.000

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przedszkole Tąpkowice -4.256

Przedszkole Ożarowice -1.000

5.256

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przedszkole Tąpkowice -1.185

Przedszkole Ożarowice - 636

1.821

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przedszkole Tąpkowice -800

800

4120

Składki na Fundusz Pracy

Przedszkole Tąpkowice -722

722

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

Przedszkole Tąpkowice -1.350

Przedszkole Ożarowice -1.245

2.595

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice -1.500

Przedszkole Ożarowice 130

1.370

4260

Zakup energii

Przedszkole Ożarowice 8.000

8.000

4270

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice 7.400

Przedszkole Ożarowice -4.744

2.656

4300

Zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice 1.500

1.500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Przedszkole Ożarowice -500

500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Przedszkole Tąpkowice -800

Przedszkole Ożarowice -700

1.500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Przedszkole Tąpkowice -500

Przedszkole Ożarowice -369

869

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Przedszkole Tąpkowice -300

300

80110

Gimnazja

7.033

52.414

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.477

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.413

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.314

4120

Składki na Fundusz Pracy

146

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.100

4260

Zakup energii

25.523

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

150

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

4410

Podróże służbowe krajowe

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.324

80113

Dowożenie uczniów do szkół

13.000

4300

Zakup usług pozostałych

13.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

115.109

3.855

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89.853

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.668

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.590

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.116

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

4260

Zakup energii

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4360

Zakup usług

500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.000

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

4430

Różne opłaty i składki

951

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.348

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

555

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

583

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.800

80195

Pozostała działalność

9.090

3.797

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

460

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

630

4270

Zakup usług remontowych

3.279

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

518

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85401

Świetlice szkolne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Zendek -250

Gimnazjum Ożarowice 250

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Zendek -10

Gimnazjum Ożarowice 10

RAZEM

221.480

221.480

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

Pismem Nr DKT-980-32/35/09 Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych za dzień 7 czerwca 2009 roku w kwocie 124 zł,

Dz. 852

- Decyzją nr FB.I.3011/98/9/2/09 z dnia 28 października 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 1.709 zł przeznaczoną na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - III transza środków z rezerwy celowej budżetu państwa,

- Decyzją nr FB.I.3011/457/09 z dnia 23 października 2009 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową o kwotę 1.900 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej,

Dz. 854

Decyzją nr FB.I.3011/452/2/09 z dnia 26 października 2009 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 2.501 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 08:56:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 08:56:13
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:00:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie