Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP


Zarządzenie Nr 12/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 lutego 2009 roku

w sprawie: ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym

dla MŚP.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z Uchwałą Nr VII/76/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze stanowiące własność gminy Ożarowice,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam stawkę czynszu za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP przy ulicy Centralnej 5 w Pyrzowicach, stanowiącym własność Gminy Ożarowice w wysokości nie mniejszej niż 22,00 zł /m2 + 22% podatku VAT.

§ 2

Ustalam preferencyjną stawkę czynszu w wysokości 6 zł/m2 + 22% podatku VAT dla najemcy lokalu użytkowego, który spełniał kryteria osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i otrzymał środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, na okres trzech miesięcy od dnia podpisania umowy lub na okres trzech miesięcy, licząc od miesiąca następnego, po przedstawieniu stosownych dokumentów spełniających powyższe kryteria.

§ 3

Ustalam stawkę czynszu za jednodniowy najem sal konferencyjnych w następującej wysokości:

1. dla sal konferencyjnych o powierzchni użytkowej do 50 m2 - nie mniej niż 100 zł + 22% VAT

2. dla sal konferencyjnych o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 - nie mniej niż 200 zł + 22% VAT

§ 4

Umowy najmu dla których wynajmującym jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach mogą być zawierane wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia zawarcia umowy.

§ 5

Przez powierzchnię użytkową lokalu należy rozumieć powierzchnię całkowitą zajmowanego lokalu lub lokali.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 116/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP oraz Zarządzenie Nr 99/2009 wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 116/2007Wójta Gminy Ożarowice w sprawie ustalenia stawek czynszowych za najem lokali użytkowych w budynku biurowym dla MŚP.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 12:17:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑04‑2009 12:17:26
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 12:18:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie