Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym


Zarządzenie Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam "Regulamin przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się z w/w Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 61/2007 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009r

Regulamin

przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym

- Ożarowice 2009

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Regulamin zobowiązuje bezpośrednich przełożonych do dokonywania okresowych ocen pracowników podlegających takiej ocenie.

3. Efektem dokonania oceny okresowej jest wypełnienie przez oceniającego arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego.

4. Wzór arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. oceniający - bezpośredni przełożony, który na mocy niniejszego Regulaminu jest uprawniony do dokonania oceny,

2. oceniany - pracownik samorządowy zatrudniony w Urzędzie Gminy w Ożarowicach na stanowisku urzędniczym

3. ocena - okresowa ocena, jakiej podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

4. ocena pozytywna - ocena końcowa określająca bardzo dobry, dobry lub zadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,

5. ocena negatywna - ocena końcowa określająca niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego,

6. opinia - stanowisko oceniającego, sformułowane w formie pisemnej, dotyczące wywiązywania się z obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,

7. kryteria - obowiązkowe i do wyboru, określone w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu, które są podstawą do dokonania oceny okresowej.

§ 3

Ocenie okresowej podlegają pracownicy, o których mowa w § 1niniejszego regulaminu, z wyjątkiem:

1. pracowników będących w okresie wypowiedzenia,

2. pracowników zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy,

3. skarbnika gminy.

ROZDZIAŁ II

Tryb dokonywania oceny

§ 4

Rozmowa z ocenianym przed wyborem kryteriów

1. Przed wyborem kryteriów oceniający jest zobowiązany przeprowadzić rozmowę z ocenianym.

2. Celem rozmowy z pracownikiem jest wybór przez oceniającego kryteriów będących podstawą dokonania oceny kwalifikacyjnej.

3. Przedmiotem rozmowy jest omówienie z pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym przez niego stanowisku pracy.

4. W trakcie rozmowy oceniający winien posiłkować się zakresem czynności ocenianego pracownika oraz obowiązków określonych w art.24 i art. 25 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. W trakcie rozmowy oceniający powinien zasięgnąć opinii ocenianego pracownika w kwestii: zleconych mu obowiązków zawodowych, propozycji zmian zakresu obowiązków, jego planów zawodowych oraz zamiaru podnoszenia kwalifikacji.

6. Po zakończeniu rozmowy oceniający jest zobowiązany do poinformowania ocenianego o dalszym trybie procedury dokonywania oceny okresowej.

§ 5

Wybór kryteriów i termin oceny

1. Po rozmowie z ocenianym oceniający wybiera, minimum 3 kryteria oceny z wykazu kryteriów obowiązkowych oraz minimum 3 a nie więcej niż 5 kryteriów oceny z wykazu kryteriów do wyboru, najistotniejszych i najlepiej odpowiadających specyfice stanowiska pracy zajmowanym przez ocenianego.

2. Uwzględniając specyfikę stanowiska pracy ocenianego, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium nieobjęte wykazem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu i dokonać opisu tego kryterium.

3. Ustalone dodatkowe kryterium musi zostać zdefiniowane i szczegółowo opisane.

4. Wykaz kryteriów obowiązkowych oceny określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. Wykaz kryteriów do wyboru określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena winna być prowadzona według uprzednio wybranych kryteriów.

7. Oceniający wyznacza ocenianemu indywidualny termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

8. Po wyborze kryteriów dodatkowych oraz wyznaczeniu terminu oceny na piśmie oceniający wpisuje je w części B arkusza okresowej oceny pracownika samorządowego.

§ 6

Zatwierdzenie kryteriów przez Wójta

1. Oceniający przekazuje arkusz oceny Wójtowi, w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów.

2. Wójt może upoważnić do zatwierdzenia wybranych kryteriów Sekretarza Gminy.

3. W przypadku negatywnej opinii co do zaproponowanych kryteriów oceny Wójt przedstawia uwagi do kryteriów wybranych przez oceniającego i spisuje je w punkcie II Części B arkusza oceny. Oceniający zobowiązany jest do korekty wybranych kryteriów oraz powtórnej ich weryfikacji przez Wójta.

4. Wójt zatwierdza wybrane kryteria w terminie siedmiu dni od otrzymania arkusza, co potwierdza imieniem i nazwiskiem oraz podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

5. Po zatwierdzeniu kryteriów oceny oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

6. Fakt zapoznania się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w punkcie II Części B arkusza oceny.

§ 8

Rozmowa oceniająca

Oceniający w terminie 5 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, przeprowadza z oceniającym rozmowę, podczas której omawia z nim wykonywanie jego obowiązków za okres, w którym podlega ocenie, trudności napotkane w trakcie ich realizacji oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny.

§ 9

Sporządzenie oceny na piśmie

Sporządzenie oceny na piśmie składa się z trzech etapów:

1. Wpisanie opinii dotyczącej wykonywania obowiązków przez ocenianego w okresie, w którym podlegał ocenie,

2. Określenie poziomu wykonywania obowiązków przez ocenianego,dopuszczalne są następujące poziomy oceny:

Poziom

Kryteria przyznania

Bardzo dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

Dobry

Oceniany wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

Zadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

Niezadowalający

Oceniany większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

3. Przyznaje oceny końcowej- pozytywnej lub negatywnej. Ocena pozytywna obejmuje następujące poziomy wykonywania obowiązków przez ocenianego: bardzo dobry, dobry lub zadowalający.

Ocena negatywna obejmuje niezadowalający poziom wykonywania obowiązków przez ocenianego.

§ 10

Zapoznanie pracownika z otrzymaną oceną oraz tryb odwołania od oceny

1. Oceniający niezwłocznie doręcza ocenianemu ocenę sporządzoną na piśmie i poucza go o przysługującym mu prawie złożenia odwołania do Wójta.

2. Od dokonanej oceny pracownikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia doręczenia oceny.

3. Wójt rozpoznaje odwołanie w terminie 14 dni od dnia wniesienia.

4. w przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się alb dokonuje się oceny po raz drugi.

5. W przypadku uzyskania przez pracownika ponownej oceny jego oceny negatywnej dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

6. Uzyskanie ponownej oceny negatywnej skutkuje rozwiązaniem umowy o pracę z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

7. Fakt zapoznania się z oceną sporządzoną na piśmie oceniany potwierdza własnoręcznym podpisem w Części E arkusza oceny.

8. Oryginał arkusza oceny włącza się do akt osobowych pracownika, a pracownik otrzymuje kopię potwierdzoną za zgodność przez bezpośredniego przełożonego.

ROZDZIAŁ III

Terminy dokonywania oceny

§ 11

Zasada ogólna

1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego.

2. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata. W sytuacji zatrudnienia pracownika samorządowego na stanowisku urzędniczym, bezpośredni przełożony jest zobowiązany do dokonania pierwszej oceny w ciągu sześciu miesięcy od dnia jego zatrudnienia.

3. Oceny pracowników na stanowiskach: Sekretarza Gminy, Kierownika USC, Kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, oraz kierowników jednostek organizacyjnych tj. Dyrektora GZOiW, Dyrektora ZGK, Kierownika OPS dokonuje Wójt Gminy.

4. Oceny pracowników na stanowiskach samodzielnych dokonuje Sekretarz Gminy.

5. Oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach wchodzących w skład referatów dokonują Kierownicy właściwych Referatów, natomiast:

a) Dyrektor GZOiW - w odniesieniu do pracowników Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania,

b) Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - w odniesieniu do pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej,

c) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - w odniesieniu do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 12

Zmiana terminu oceny

1. W uzasadnionych przypadkach oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy ocenianego uniemożliwiającej prze­prowadzenie okresowej oceny kwalifikacyjnej, oceniający jest zobowiązany wyznaczyć nowy termin sporządzenia oceny na piśmie.

3. W razie zmiany stanowiska pracy ocenianego lub istotnej zmiany zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy sporządzenie oceny na piśmie następuje w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego zgodnie z § 4 i 5 Rozdziału II Regulaminu.

4. O nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego na piśmie. Wzór powiadomienia o nowym terminie oceny stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

5. Kopię powiadomienia o nowym terminie oceny dołącza się do arkusza oceny.

I

Załącznik Nr 1

do złącznika do Zarządzenia Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

Arkusz okresowej oceny pracownika samorządowego

Część A

…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa jednostki)

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

Imię ………………………………………………………………………………………. …….

Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Komórka organizacyjna ………………………………………………………………………...

Stanowisko ……………………………………………………………………………………...

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym …………………………………...

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………………………………….

II. Dane dotyczące poprzedniej oceny

Ocena/poziom …………………………………………………………………………………..

Data sporządzenia ………………………………………………………………………………

.............................. ................................ ……………..........................................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

Część B

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

Nr

Kryteria obowiązkowe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr

Kryteria wybrane przez bezpośredniego przełożonego

Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w ………………………………………………

(należy wpisać miesiąc, rok)

………………………………… ……………………………………………………..

(imię i nazwisko oceniającego) (stanowisko)

…………………………………………….……. …………….…………………

(data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku) (data i podpis oceniającego)

II. Zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki

Uwagi kierownika jednostki do kryteriów wybranych przez bezpośredniego przełożonego:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………. ….……………

imię i nazwisko) (data i podpis)

Zapoznałam/-łem się z kryteriami oceny oraz terminem sporządzenia oceny na piśmie.

............................ ................................ …….........................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

Część C

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

Dane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona ……………………………………………………………………………………..

Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Stanowisko ……………………………………………………………………………………...

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku ……………………………………………….

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w któ­rym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

............................ ................................ …….........................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

Część D

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

Oceniam wykonywanie obowiązków przez:

Panią/Pana ………………………………………………………………………………………

w okresie od ................................................... do .......................................................................

na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

bardzo dobrym

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często prze­wyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

dobrym

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiada­jący oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

zadowalającym

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpo­wiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

niezadowalającym

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieod­powiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

i przyznaję okresową ocenę:

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom niezadowalający)

............................ ................................ …………………….....

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

Część E

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

Panią/Pana ……………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................

............................ .................................. ..................................... (miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis ocenianego)

Załącznik Nr 2

do Załącznika do Zarządzenia Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

Wykaz kryteriów obowiązkowych

Kryterium

Opis kryterium

1.Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

2.Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3.Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich.

4.Umiejętność

stosowania odpowiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

5.Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych.

6.Postawa etyczna

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową.

Załącznik Nr 3

do Załącznika do Zarządzenia Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

Wykaz kryteriów do wyboru

Kryterium

Opis kryterium

1. Wiedza specjalistyczna

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań.

2. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzysta­nia ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.

3. Znajomość języka obcego (czynna i bierna)

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

 • czytanie i rozumienie dokumentów,
 • pisanie dokumentów,
 • rozumienie innych,

· mówienie w języku obcym.

4. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę.

5. Komunikacja werbalna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, przez:

 • wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i precyzyjny,
 • dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi odpowiednio do słuchaczy,
 • udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące argumenty,
 • wyrażanie poglądów w sposób przekonujący,

posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju załatwianych

spraw/wykonywanej pracy.

6. Komunikacja pisemna

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie, przez:

 • stosowanie przyjętych form prowadzenia korespondencji,
 • przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,
 • dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści pism,

budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie.

7. Komunikatywność

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą, przez:

 • okazywanie poszanowania drugiej stronie,
 • próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,
 • okazanie zainteresowania jej opiniami,

umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami.

8. Pozytywne podejście do obywatela

Zaspokajanie potrzeb obywatela, przez:

 • zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,
 • okazywanie szacunku,
 • tworzenie przyjaznej atmosfery,
 • umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych racji,

służenie pomocą.

9. Umiejętność pracy w zespole

Realizacja zadań w zespole, przez:

 • pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,
 • zrozumienie celu i korzyści wynikających ze wspólnego realizowania zadań,
 • współpracę a nie rywalizację z pozostałymi członkami zespołu,

zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu, aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania.

10. Umiejętność negocjowania

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych, dzięki:

 • dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych osób,
 • przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,
 • przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów lub zmiany stanowiska,
 • rozpoznawaniu najlepszych propozycji,
 • stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł konfliktów,
 • ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,
 • tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań.

11. Zarządzanie informacją/dzielenie się informacjami

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji, przez:

· przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla których informacje te będą stanowiły istotną pomoc w realizowanych przez nie zadaniach,uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których mają one istotne znaczenie.

12. Zarządzanie zasobami

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych, przez:

 • określanie i pozyskiwanie zasobów,
 • alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów,

kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do efektywnego działania.

13. Zarządzanie personelem

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy, przez:

· zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie realnych

· terminów ich wykonania oraz określenie oczekiwanego

· efektu działania,

· komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących jakości ich pracy,

· rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników, wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

· określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

· traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

· ocenę osiągnięć pracowników,

· wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak najlepszych wyników,

· dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

· inspirowanie i motywowanie pracowników do realizowania celów i zadań urzędu,

 • stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

14. Zarządzanie jakością realizowanych zadań

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów, przez:

 • tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów kontroli działania,
 • sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,
 • modyfikowanie planów w razie konieczności,
 • ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,
 • wydawanie poleceń mających na celu poprawę wykonywanych obowiązków.

15. Zarządzanie wpro­wadzaniem zmian

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

· podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

· uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

· określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych zmian,

· wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

· podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do wprowadzanych zmian,

· skupianie się na sprawach kluczowych związanych z wprowadzanymi zmianami,

· przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane zmiany,

 • wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć pozytywne rezultaty klientom urzędu.

16. Zorientowanie na rezultaty pracy

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca, przez:

· ustalanie priorytetów działania,

· identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie trudnych, mogą­cych mieć przełomowe znaczenie,

· określanie sposobów mierzenia postępu realizacji zadań,

· przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji zadań i wy­wiązywanie się z zobowiązań,

 • zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów oraz kończenia podjętych działań.

17. Podejmowanie decyzji

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny, przez:

· rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego przyczyn,

· podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych informacji,

· rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

· podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonym pewnym ryzykiem sprawach,

podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat.

18. Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów, przez:

· wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji kryzysowych,

· szybkie działanie mające na celu rozwiązanie kryzysu,

· dostosowywanie działania do zmieniających się warunków,

· wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i zapobieganie ich skutkom,

· informowanie wszystkich, którzy będą musieli zareagować na kryzys,

· wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych, tak żeby można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

 • skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych lub wprowadzania zmian.

19. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.

20. Inicjatywa

· umiejętność i wola poszukiwania obszarów wymagających zmian i informowanie o nich,

· inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za nie,

 • mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich powstania.

21. Kreatywność

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy, przez:

 • rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między sytu­acjami,
 • wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w celu tworzenia nowych,
 • otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych koncepcji i metod,
 • inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub sposobów działania,
 • badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie dostępnego wyposażenia technicznego,
 • zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań.

22. Myślenie strategiczne

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje, przez:

 • ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych informacji,
 • zauważanie trendów i powiązań między różnymi informacjami,
 • identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb i generalnych kierunków działania,
 • przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie czasu,
 • przewidywanie długoterminowych skutków podjętych działań i de­cyzji,
 • planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód,
 • ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków działania,
 • tworzenie strategii lub kierunków działania,
 • analizowanie okoliczności i zagrożeń.

23. Umiejętności analityczne

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

 • rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,
 • dokonywanie systematycznych porównań różnych aspektów analizowanych i interpretowanych danych,
 • interpretowanie danych pochodzących z dokumentów, opracowań i raportów,
 • stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania danych odpowiadających stawianym problemom,
 • prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z przeprowadzonej analizy,
 • stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania problemu/zadania.

Załącznik Nr 4

do Załącznika do Zarządzenia Nr 50/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009roku

.................................................. ……...........................................................

(oznaczenie pracodawcy) (miejscowość i data)

..................................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Powiadomienie o nowym terminie oceny

Na podstawie § 12 Regulaminu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym samorządowych, informuję Pana/Panią, iż wyznaczony na dzień .................................... termin sporządzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej na piśmie zostaje przesunięty na dzień: ………………………………...

Przyczyną przesunięcia terminu jest:

(wskazać uzasadnienie przesunięcia, np. usprawiedliwiona nieobecność w pracy ocenianego uniemożliwiająca przeprowadzenie oceny, zmiana stanowiska pracy ocenianego lub zakresu obowiązków na zajmowanym przez niego stanowisku pracy rodzi obowiązek sporządzenia oceny na piśmie w terminie wcześniejszym niż wyznaczony przez oceniającego)

…………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby

reprezentującej pracodawcę albo osoby

upoważnionej do składania oświadczeń

w imieniu pracodawcy)

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 14:29:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 14:29:43
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 14:39:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie