Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Ożarowice z ddnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 44/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.960

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.960 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.960 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.960 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.960

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.960 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.960 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.960 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.960

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.960 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.960 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.960 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.960

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 3.960 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 3.960 zł

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.960 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

50.000

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje

50.000

50.000

71095

Pozostała działalność

50.000

- wydatki majątkowe

50.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

6,17

6,17

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

6,17

6,17

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6,17

6,17

- wydatki bieżące

6,17

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.800,00

3.800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.800,00

3.800,00

- wydatki bieżące

3.800,00

- wydatki majątkowe

3.800,00

852

Pomoc społeczna

0,53

0,53

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,53

- wydatki bieżące

0,53

85295

Pozostała działalność

0,53

- wydatki bieżące

0,53

Razem

53.806,70

53.806,70

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

50.000

50.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50.000

71095

Pozostała działalność

50.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

528,47

528,47

75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

528,47

528,47

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3,63

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,20

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

518,47

4410

Podróże służbowe krajowe

45,04

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

479,60

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.800,00

3.800,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.800,00

3.800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.800,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.800,00

852

Pomoc społeczna

660,53

660,53

85219

Ośrodki pomocy społecznej

0,53

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,53

85295

Pozostała działalność

660,00

660,53

2918

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,50

2919

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

0,03

3110

Świadczenia społeczne

660,00

4300

Zakup usług pozostałych

660,00

RAZEM

54.989,00

54.989,00

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

Pismem Nr DKT-980-9/35/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku w kwocie 3.960 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 08:51:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 08:51:20
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 08:53:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie