Zarządzenie Nr 30/2009 Wojta Gminy Ożarowice z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 30/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.550

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.550 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 4.550 zł

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.550 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.550

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.550 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.550 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 4.550 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.870 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 3.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 7.550

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.550 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.550 zł

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań

zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.550 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 7.550

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 4.550 zł

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.550 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 318 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 52 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.500 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 180 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 751

Pismem Nr DKT-980-9/35/09 z Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach zawiadomił o przyznaniu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych za dzień 7 czerwca 2009 roku w kwocie 4.550 zł,

Dz. 852

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/26/3/09 z dnia 31 marca 2009 roku zwiększył plan dotacji celowych na 2009 rok, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑05‑2009 14:17:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑05‑2009 14:17:02
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2009 14:19:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie