Zarządzenie Nr 74/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 74/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie dochodów w działach, rozdziałami między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

852

Pomoc społeczna

17.728

17.728

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2.220

2.220

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.220

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.220

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

15.508

15.508

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

15.508

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15.508

§ 2. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

38.214

38.214

80101

Szkoły podstawowe

38.214

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje

38.214

38.214

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

38.214

- wydatki bieżące, w tym:

- dotacje

38.214

38.214

851

Ochrona zdrowia

44.500

44.500

85153

Zwalczanie narkomanii

1.500

1.500

- wydatki bieżące

1.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.500

1.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

43.000

43.000

- wydatki bieżące

43.000

- wydatki majątkowe

43.000

RAZEM

82.714

82.714

§ 3. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

38.817

38.817

80101

Szkoły podstawowe

38.214

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

38.214

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

137

38.351

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

38.214

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

137

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

137

80104

Przedszkola

466

466

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Przedszkole Tąpkowice 53

Przedszkole Ożarowice 413

466

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Przedszkole Tąpkowice 53

Przedszkole Ożarowice 413

466

851

Ochrona zdrowia

44.500

44.500

85153

Zwalczanie narkomanii

1.500

1.500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

43.000

43.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.500

4270

Zakup usług remontowych

17.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

4410

Podróże służbowe krajowe

500

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

6060

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43.000

852

Pomoc społeczna

227

227

85219

Ośrodki pomocy społecznej

227

227

4210

Zakup usług pozostałych

227

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

227

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

667

667

85401

Świetlice szkolne

667

667

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 329

Szkoła Podstawowa Zendek 137

Gimnazjum Ożarowice 201

667

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 329

Szkoła Podstawowa Zendek 137

Gimnazjum Ożarowice 201

667

Razem

84.211

84.211

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 roku Wojewoda Śląski dokonał zmian w planie dotacji celowych na 2009 rok.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2009 12:32:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2009 12:32:27
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2009 12:40:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie