Zarządzenie Nr 34/2009


 

ZARZĄDZENIE nr 34/2009

WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 06.05.2009r.

w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

a) mgr inż. arch. .(dane zanonimizowano) - Przewodnicząca,

b) mgr inż.. .................. - Wiceprzewodnicząca,

c) Rozalia Farnicka - pracownik U.G. - członek,

d) Janusz Paliga - pracownik U.G. - członek.

2. Ustala regulamin organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia nr 34/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 06.05.2009r.

Regulamin

Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Ożarowicach

§ 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Ożarowicach, zwanej dalej Komisją.

§ 2 Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy Ożarowice w sprawach urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury.

§ 3 1. W skład Komisji wchodzą 4 osoby powoływane i odwoływane przez Wójta Gminy, w tym pracownicy Urzędu Gminy.

2. Pozostałych członków powołuje się spośród osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego, rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

§ 4 1. Komisja opiniuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury i doradza organom Gminy.

2. Obowiązkowo zaopiniowaniu przez Komisję podlegają projekty:

- uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia, uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- uchwał w sprawie przystąpienia, uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na temat uwag zgłoszonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Komisja opiniuje projekty dokumentów i wyraża stanowisko na wniosek Wójta i upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy lub jej komisji, a także z własnej inicjatywy.

5. Komisja może z własnej inicjatywy kierować uwagi i propozycje do organów Gminy w sprawach dotyczących zakresu jej działania.

§ 5 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

2. Komisja obraduje w siedzibie Urzędu Gminy. Urząd Gminy zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Komisji.

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.

4. Komisja może obradować, jeśli obecnych jest co najmniej 3 członków Komisji, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.

§ 6 1. Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu Gminy otrzymują za udział w pracach komisji zryczałtowaną dietę w wysokości 100,00 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników samorządowych.

2. Członkowie Komisji, będący pracownikami Urzędu Gminy biorą udział w jej pracach w ramach swoich obowiązków służbowych, czas w pracy Komisji jest równoznaczny z czasem pracy w ramach ich stosunku pracy w Urzędzie.

§ 7 Z posiedzeń Komisji spisuje się protokół, dokumentujący przebieg obrad, w szczególności wnioski, opinie, uwagi i propozycje Komisji. Protokół spisuje jeden z członków Komisji, wyznaczony przez przewodniczącego.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 29.05.2024 04:45:47
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  15‑05‑2009 13:21:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2009 13:21:04
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 12:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie