Zarządzenie Nr 81/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 października 2009 roku


Zarządzenie Nr 81/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 października 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 12.000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 12.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 12.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 12.000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.000 zł

· wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 12.000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.000 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 12.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 12.000

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 12.000 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 12.000 zł

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 12.000 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 2.080 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.080 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 2.080 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.080 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.080 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.080 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 2.080 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.080 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 2.080 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.080 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.080

po stronie wydatków o kwotę 2.080 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.080 zł

Rozdz. 85219 -Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.080 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.080 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

10.000

10.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000

10.000

- wydatki bieżące

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

710

Działalność usługowa

954

954

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

954

- wydatki bieżące

954

71095

Pozostała działalność

954

- wydatki bieżące

314

- wydatki majątkowe

640

750

Administracja publiczna

10.000

10.000

75022

Rady gmin

6.000

- wydatki bieżące

6.000

75023

Urzędy gmin

6.000

- wydatki bieżące

6.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.000

- wydatki bieżące

4.000

75095

Pozostała działalność

4.000

- wydatki bieżące

4.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.500

3.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.500

3.500

- wydatki bieżące

3.500

- wydatki majątkowe

3.500

851

Ochrona zdrowia

5.000

5.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

5.000

- wydatki bieżące

5.000

- wydatki majątkowe

5.000

852

Pomoc społeczna

1.500

1.500

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe

500

- wydatki bieżące

500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.500

- wydatki bieżące

1.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

- wydatki bieżące

1.000

RAZEM

30.954

30.954

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

16.000

16.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11.000

11.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

70095

Pozostała działalność

5.000

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

710

Działalność usługowa

954

954

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

954

4300

Zakup usług pozostałych

954

71095

Pozostała działalność

954

4300

Zakup usług pozostałych

314

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

640

750

Administracja publiczna

25.000

25.000

75022

Rady gmin

6.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

75023

Urzędy gmin

15.000

21.000

4270

Zakup usług remontowych

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

21.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

75095

Pozostała dzielność

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13.500

13.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

13.500

13.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4270

Zakup usług remontowych

5.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

2.500

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.500

851

Ochrona zdrowia

5.000

5.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.000

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

852

Pomoc społeczna

1.500

1.500

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczania emerytalne i rentowe

500

4330

Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

500

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.500

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.500

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

RAZEM

61.984

61.984

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Decyzją Nr FB/I/3011/371/3/2009 z dnia 8 października 2009 roku Wojewoda Śląski przyznał dotację w wysokości 12.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła",

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/412//09 z dnia 6 października 2009 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową o kwotę 2.080 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑10‑2009 13:41:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑10‑2009 13:41:15
Data ostatniej aktualizacji:
30‑10‑2009 13:45:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie