Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 39 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 maja 2009 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

 

§ 1

Ogłosić konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy " na terenie Gminy Ożarowice.

 

§ 2

Zatwierdzić Regulamin konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Powołać Komisję do przeprowadzenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy" w składzie:

· Przewodnicząca Komisji - Ewa Paks

· Członek komisji - Rozalia Farnicka

· Członek komisji - ..........................

· Członek komisji - Katarzyna Urbańczyk

· Członek komisji - Marian Czernikarz

§ 4

Pokryć koszty związane z realizacją konkursu ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Zarządzenia Nr 39/2009

Wójta Gminy Ożarowice z dnia 25 maja 2009 roku

 

Regulamin konkursu na

"Najładniejszy ogródek przydomowy"

na terenie Gminy Ożarowice

 

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ożarowice.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do systematycznej poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na samopoczucie mieszkańców, ale również na atrakcyjność wizualną i gospodarczą całej Gminy Ożarowice.

III. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Ożarowice, posiadający ogródki przydomowe.

IV. Przedmiot konkursu

Najładniejszy ogródek przydomowy na terenie Gminy Ożarowice.

V. Czas trwania konkursu

1. Rozpoczęcie konkursu, zatwierdzenie regulaminu oraz powołanie Komisji Konkursowej nastąpi Zarządzeniem Wójta Gminy Ożarowice.

2. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice www.bip.ozarowice.pl. oraz w lokalnym miesięczniku " Nasze Gminne Sprawy".

3. Konkurs trwać będzie od dnia 01.06.2009 r. do 10.08.2009 r.

4. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 15.07.2009 r., wzór zgłoszenia określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Ożarowice przy ul. Dworcowa 15, w Biurze obsługi klienta - pokój nr 10 lub u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

6. Zamknięcie konkursu nastąpi w dniu 10.08.2009 r.

7. Ogłoszenie o wynikach konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości "Dożynek Gminnych".

V. Kryteria oceny

Przedmiotem oceny konkursu będzie ogólna estetyka ogródka, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1. Układ ogródka - kompozycja przestrzenna, funkcjonalność: 0 - 10 pkt.,
2. Dobór kwiatów, w tym kwiatów jednorocznych i wieloletnich, bylin i traw ozdobnych: 0 - 10 pkt.,
3. Różnorodność drzew i krzewów ozdobnych: 0 - 10 pkt.,
4. Dodatkowe elementy architektury ogrodowej (inwencja własna gospodarzy - ciekawe pomysły):

0 - 10 pkt.,

5. Ogólne wrażenie estetyczne: 0 - 10 pkt,

6. Odbiór nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego (faktura/rachunek): 0 - 10 pkt,

Maksymalna liczba punktów - 60.

VI. Komisja konkursowa

1. Konkurs przeprowadza Komisja, powoływana przez Wójta Gminy Ożarowice.
2. Komisja składa się z 5 osób, przedstawicieli organizatora konkursu.
3. Komisja dokona przeglądu zgłoszonych ogródków w okresie od 16.07.2009 r. do 06.08.2009 r.

4. Każdy członek Komisji może przyznać punkty przedmiotowi konkursu w poszczególnych kryteriach od 1 do 10 .

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie "Komisji Konkursowej".

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 

1. Ustalenia zwycięzców komisja dokonuje na podstawie sumy punktów przyznanych za kryteria, od poszczególnych członków komisji.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu po zliczeniu punktów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.

3. Pracę Komisji kończy sporządzenie protokołu końcowego.

4. Protokół z przebiegu konkursu Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Ożarowice.

5. O wyniku konkursu zwycięzcy będą poinformowani pisemnie.

VIII. Nagrody

1. Za trzy pierwsze miejsca przyznaje się nagrody pieniężne o wartości:

o I miejsce - 500 zł.

o II miejsce - 300 zł.

o III miejsce - 200 zł

2. Komisja może również przyznać wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów.

IX. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i prezentowania zdjęć wykonanych w czasie przeglądów ogródków.

2. Zdjęcia nagrodzonych ogródków przydomowych opublikowane zostaną w "Naszych Gminnych Sprawach" oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ożarowice.

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu konkursu

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do konkursu na:

"Najładniejszy ogródek przydomowy "położony na terenie Gminy Ożarowice

 

Zgłaszam swój udział w konkursie na "Najładniejszy ogródek przydomowy":

 

1. Nazwisko i imię …………..……………...............…...........................................…….

 

2. Adres ………...……......................……………………………………………………….

 

3. Telefon ………………..…………………...................…………………………………...

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na wejście komisji na posesję, wykonywanie zdjęć oraz wykorzystanie ich przez Gminę Ożarowice w materiałach reklamowych.

 

Ożarowice, dnia ...................................... ……………………..................…………………...

(podpis zgłaszającego się do konkursu)

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  27‑05‑2009 11:07:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑05‑2009 11:07:29
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 20:40:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie