Zarządzenie Nr 100/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 100/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXX/452/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zmniejszyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 1.300.000 zł

§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

na rynku krajowym o kwotę 1.300.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 200.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200.000 zł

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa o kwotę 200.000 zł

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.500.000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 41.658 zł

Rozdz. 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o kwotę 16.080 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.080 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 25.578 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.578 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 260.000 zł

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 80.000 zł

§2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 80.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 180.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 180.000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 626.437 zł

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 626.437 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 606.377 zł

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.060 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 55.830 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 55.830 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 55.830 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 416.075 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 296.075 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 296.075 zł

Rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 120.000 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 110.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXX/452/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 11:23:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:23:52
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 11:25:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie