Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 stycznia 2009 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budzetu Gminy Ozarowice na 2009 rok


Zarządzenie Nr 4/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2009 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z póżn. zm/ oraz Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2009 rok w szczególności do paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 142009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2009 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2009 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota w zł.

1

2

3

4

5

700

Gospodarka mieszkaniowa

120.415

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120.415

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

415

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

120.000

750

Administracja publiczna

50.912

75011

Urzędy wojewódzkie

46.652

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

46.442

2360

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

210

75023

Urzędy gmin

4.260

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.260

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.000

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.991.662

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

8.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

8.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.774.000

0310

0330

0340

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

2.750.000

4.000

20.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

873.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

0910

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

350.000

85.000

8.000

300.000

25.000

100.000

5.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

236.000

0410

0480

0490

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

30.000

200.000

6.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.100.662

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

3.790.662

310.000

758

Różne rozliczenia

3.748.383

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

3.714.685

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.714.685

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

33.698

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

33.698

801

Oświata i wychowanie

331.232

80104

Przedszkola

122.000

0830

Wpływy z usług

122.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

38.000

0830

Wpływy z usług

38.000

80148

Stołówki szkolne

119.000

0830

Wpływy z usług

119.000

80195

Pozostała działalność

52.232

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

17.000

0830

Wpływy z usług

26.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

9.232

851

Ochrona zdrowia

59

85195

Pozostała działalność

59

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

59

852

Pomoc społeczna

942.413

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

802.329

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

802.329

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.088

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.088

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

40.749

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

33.316

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7.433

85219

Ośrodki pomocy społecznej

87.667

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

87.667

85295

Pozostała działalność

7.580

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7.580

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.000

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

1.000

RAZEM

13.189.076

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 4/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 stycznia 2009 roku

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2009 rok

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

kwota w zł.

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

1.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

600

Transport i łączność

2.307.668

60004

Lokalny transport zbiorowy

1.100.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

1.100.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.207.668

4210

4270

4300

6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17.668

170.000

10.000

1.010.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

275.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

245.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170.000

5.000

70.000

70095

Pozostała działalność

30.000

4270

Zakup usług remontowych

30.000

710

Działalność usługowa

210.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

25.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

50.000

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

50.000

71095

Pozostała działalność

135.000

4300

Zakup usług pozostałych

35.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100.000

750

Administracja publiczna

2.754.644

75011

Urzędy wojewódzkie

46.442

4010

4110

4120

4210

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

36.956

5.580

906

3.000

1

2

3

4

5

75022

Rady gmin

122.700

3030

4210

4300

4370

4410

4430

4700

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

90.000

11.500

8.000

1.000

1.000

1.700

6.000

3.500

75023

Urzędy gmin

2.512.090

3020

3030

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4360

4370

4410

4430

4440

4500

4700

4740

4750

6050

6060

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

3.000

11.000

1.145.780

76.113

182.826

29.664

19.200

62.000

60.000

10.000

3.000

107.100

5.000

4.000

12.000

17.000

1.000

22.607

800

15.000

15.000

35.000

650.000

25.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

35.000

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

15.000

15.000

5.000

75095

Pozostała działalność

38.412

4010

4110

4120

4370

4430

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Różne opłaty i składki

24.000

3.624

588

3.958

6.242

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.000

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3.000

1

2

3

4

5

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2.552

386

62

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.632.600

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.632.600

3030

4110

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

2.500

34.000

62.300

15.000

12.000

3.000

16.800

22.000

1.450.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

58.000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

58.000

3030

4100

4110

4210

4300

4370

4430

4740

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Różne opłaty i składki

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

23.520

16.550

1.450

6.000

3.480

1.000

2.000

4.000

757

Obsługa długu publicznego

183.210

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

100.000

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

83.210

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

83.210

758

Różne rozliczenia

31.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

31.000

4810

Rezerwy

31.000

801

Oświata i wychowanie

5.503.699

80101

Szkoły podstawowe

1.967.058

2540

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

289.152

80.000

928.908

70.200

159.913

25.541

8.000

19.000

1.000

135.600

1

2

3

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4430

4440

4740

4750

6050

4

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5

40.000

2.200

38.400

700

4.000

1.000

1.000

57.144

1.000

4.300

100.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

61.383

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.067

42.808

3.120

7.635

1.220

2.533

80104

Przedszkola

579.654

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4220

4260

4270

4280

4300

4350

4370

4410

4440

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

25.000

247.476

18.940

44.440

7.098

4.000

19.000

84.000

21.000

70.000

1.000

15.000

500

3.500

500

15.200

1.000

2.000

80110

Gimnazja

1.233.547

1

2

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4280

4300

4350

4370

4410

4430

3

4440

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

4

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

61.081

715.348

54.934

125.510

20.246

2.500

10.000

152.000

1.000

40.000

500

3.500

1.000

500

5

42.428

1.000

2.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

118.000

4300

Zakup usług pozostałych

118.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.402.405

3020

4010

4040

4110

4120

4140

4170

4210

4260

4280

4300

4360

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4.000

1.020.853

62.000

159.010

25.396

11.376

3.000

25.000

1.500

2.500

25.000

1.000

4.000

5.000

2.500

38.770

1.000

2.000

8.500

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

20.420

4300

4700

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

15.000

5.420

80148

Stołówki szkolne

19.000

4220

Zakup środków żywności

19.000

80195

Pozostała działalność

102.232

4170

4210

4260

4270

4300

4370

4440

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.000

3.000

1.000

14.000

29.232

26.000

25.000

851

Ochrona zdrowia

240.559

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

40.500

4280

Zakup usług zdrowotnych

40.500

85153

Zwalczanie narkomanii

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

190.000

1

2

4110

4170

4210

4260

3

4270

4300

4410

4610

4700

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

4

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

87.000

48.000

1.500

5

20.000

28.000

500

3.000

1.000

85195

Pozostała działalność

59

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

59

852

Pomoc społeczna

1.322.892

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

839.733

802.329

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4370

4410

4700

4740

4750

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

770.820

14.826

9.820

364

2.000

3.000

400

200

500

200

199

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

4.088

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4.088

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

33.316

3110

Świadczenia społeczne

33.316

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

102.680

7.433

3110

Świadczenia społeczne

7.433

85219

Ośrodki pomocy społecznej

87.667

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

73.975

11.880

1.812

85295

Pozostała działalność

7.580

3110

Świadczenia społeczne

7.580

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

280.479

96.800

3110

4330

Świadczenia społeczne

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

81.800

15.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

5.000

3110

Świadczenia społeczne

5.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

257.519

1

2

3

4

5

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4280

4300

4370

4410

4430

4440

4700

4740

4750

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.800

176.414

14.926

29.930

4.566

4.000

200

7.000

4.000

1.500

500

5.183

3.500

3.000

1.000

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85295

Pozostała działalność

20.160

3110

Świadczenia społeczne

20.160

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

102.088

85401

Świetlice szkolne

87.088

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7.249

57.358

4.150

10.521

1.680

6.130

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

3240

Stypendia dla uczniów

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

1.186.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

170.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170.000

90002

Gospodarka odpadami

47.000

4300

Zakup usług pozostałych

47.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

39.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

34.000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

540.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

500.000

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

90013

Schroniska dla zwierząt

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

380.000

4260

4270

6050

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160.000

140.000

80.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

725.716

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

555.716

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

555.716

1

2

3

4

5

92116

Biblioteki

170.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

170.000

926

Kultura fizyczna i sport

100.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

100.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100.000

RAZEM

16.689.076

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑02‑2009 12:50:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  12‑02‑2009 12:50:07
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2009 13:04:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie