Zarządzenie Nr 97/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 97/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 grudnia 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

23.500

23.500

75022

Rady gmin

7.300

- wydatki bieżące

7.300

75023

Urzędy gmin

23.500

- wydatki bieżące

23.500

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000

- wydatki bieżące

10.000

75095

Pozostała działalność

6.200

- wydatki bieżące

6.200

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.000

6.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

6.000

6.000

- wydatki bieżące

6.000

- wydatki majątkowe

6.000

801

Oświata i wychowanie

11.950

11.950

80101

Szkoły podstawowe

3.650

3.650

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

3.650

3.650

- wydatki bieżące

3.650

80104

Przedszkola

3.371

4.100

- wydatki bieżące

3.371

- wydatki majątkowe

4.100

80110

Gimnazja

4.200

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

4.200

390

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

4.929

- wydatki bieżące

4.929

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

4.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4.000

- wydatki bieżące

4.000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4.000

- wydatki bieżące

4.000

RAZEM

45.450

45.450

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

30.000

30.000

75022

Rady gmin

7.300

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

4410

Podróże służbowe krajowe

800

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6.000

75023

Urzędy gmin

6.500

30.000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

5.800

4260

Zakup energii

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

700

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

75095

Pozostała działalność

6.200

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

400

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3.300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

6.000

6.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

6.000

6.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4260

Zakup energii

1.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.500

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

300

300

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

300

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4300

Zakup usług pozostałych

300

801

Oświata i wychowanie

15.304

15.304

80101

Szkoły podstawowe

3.650

3.650

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice - 3.650

3.650

4300

Zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 3.500

3.500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Szkoła Podstawowa Tąpkowice 150

150

80104

Przedszkola

3.371

4.100

4280

Zakup usług zdrowotnych

Przedszkole Tąpkowice 440

Przedszkole Ożarowice 431

871

4300

Zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice 1.200

Przedszkole Ożarowice 1.300

2.500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Przedszkole Tąpkowice

4.100

80110

Gimnazja

390

4.590

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

390

4300

Zakup usług pozostałych

4.200

4430

Różne opłaty i składki

390

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

7.893

2.964

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.224

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.623

4280

Zakup usług zdrowotnych

570

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych

40

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.700

851

Ochrona zdrowia

4.000

4.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.000

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4260

Zakup energii

4.000

852

Pomoc społeczna

1.625

1.625

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.585

1.585

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

152

4280

Zakup usług zdrowotnych

51

4300

Zakup usług pozostałych

1.359

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

23

4410

Podróże służbowe krajowe

142

4430

Różne opłaty i składki

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

943

85295

Pozostała działalność

40

40

4288

Zakup usług zdrowotnych

37,98

4289

Zakup usług zdrowotnych

2,02

4308

Zakup usług pozostałych

37,98

4309

Zakup usług pozostałych

2,02

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

85401

Świetlice szkolne

-

-

4120

Składki na Fundusz Pracy

Świetlica Ożarowice 10

Świetlica Zendek -10

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.000

4.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

RAZEM

61.229

61.229

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 11:05:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:05:30
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 11:08:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie