Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok


Zarządzenie Nr 77/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XXVII/433/2009 z dnia 29 września2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 929.566 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 929.566 zł

po stronie dochodów o kwotę 179.700 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 129.700 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 129.700 zł

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 129.700 zł

Dz. 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 50.000 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 50.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 1.109.266 zł

Dz. 600 -Transport i łączność o kwotę 600.000 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 600.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 350.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 350.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9.266 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 9.266 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty o kwotę 9.266 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł

§ 6060 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 100.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XXVII/433/2009 z dnia 29 września2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2009 12:57:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2009 12:57:21
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2009 12:59:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie