Uchwała Nr XXX/459/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporzadzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach


Uchwała Nr XXX /459/ 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie podjęcia procedury uzupełniającej przez Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie sporządzenia Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjętego Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego obejmującej rozbudowę MPL Katowice w Pyrzowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 z późn. zmianami) oraz w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVIII/406/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego przedstawionej prezentacji powiązań komunikacyjnych portu lotniczego i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń zmiany planu zagospodarowania Województwa Śląskiego a także na podstawie Uchwały Nr 3/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Zendek z dnia 20 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii w prze4dmiocie zaprezentowania przez Samorząd Województwa Śląskiego projektu rozwiązań Portu Lotniczego w Pyrzowicach i strefy okołolotniskowej oraz wstępnych ustaleń Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego oraz Uchwały Nr 7/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pyrzowice z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozwiązań komunikacyjnych strefy okołolotniskowej w obrębie Sołectwa Pyrzowice ujętych we wstępnych ustaleniach Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

Rada Gminy Ożarowice

uchwala

§ 1

1. Wyrazić negatywne stanowisko wobec planu zlokalizowania na obszarze Gminy Ożarowice:

a) kolei dużych prędkości łączących MPL Katowice w Pyrzowicach z Warszawą i innymi miastami

- odcinek od rozwidlenia trakcji w sołectwie Siemonia w Gminie Bobrowniki do zbiegu trakcji z istniejącą linią kolejową w Gminie Ożarowice,

b) kolei regionalnej łączącej MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej,

c) dróg serwisowych dla wykreowania stref aktywności gospodarczej,

d) stref aktywności gospodarczej.

2. Wyrazić negatywne stanowisko wobec zabezpieczenia przed urbanizacją terenów po północnej stronie lotniska, niezbędnych do realizacji nowej niezależnej drogi startowej wchodzącej w centralne obszary sołectwa Zendek.

3. Wyrazić negatywne stanowisko wobec przedłużenia drogi ekspresowej S1od węzła "Pyrzowice" na autostradzie A1 w kierunku zachodnim do autostrady A4 i modernizacji DW 913 do parametrów drogi dwujezdniowej.

§ 2

Uznać, że w chwili obecnej nie istnieją żadne przesłanki o charakterze społecznym oraz ekonomicznym w zakresie obejmującym przedstawione projekty przebiegu zarówno linii kolejowych, dróg oraz nowych rozwiązań w obrębie portu lotniczego gwarantujące mieszkańcom Gminy Ożarowice konstytucyjne prawa do wolności wyboru miejsca zamieszkania oraz miejsca pracy, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków życia, ochrony zdrowia oraz równości wobec prawa, których ograniczenie poprzez narzucenie trybu i sposobu konsultacji projektowanych zamierzeń inwestycyjnych przez Marszałka Województwa Śląskiego w znacznej mierze zawęża rolę samorządu lokalnego oraz całej wspólnoty samorządowej.

§ 3

Zwrócić się do Marszałka Województwa Śląskiego z apelem o uwzględnienie treści niniejszej uchwały w pracach nad projektem zmiany Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Województwa Śląskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5

Przesłać niniejszą uchwałę wraz z załącznikami - uchwałami Sołectw Zendek i Pyrzowice:

1. Premierowi RP

2. Ministrowi Infrastruktury,

3. Ministrowi Środowiska,

4. Marszałkowi Województwa Śląskiego,

5. Wojewodzie Śląskiemu,

6. PKP PLK w Warszawie

7. Staroście Powiatu Będzińskiego,

8. Radzie Powiatu w Będzinie,

9. Wójtowi Gminy Bobrowniki,

10. Radzie Gminy Bobrowniki,

11. Wójtowi Gminy Mierzęcice,

12. Radzie Gminy Mierzęcice,

13. Staroście Tarnogórskiemu,

14. Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach,

15. Radzie Sołeckiej Sołectwa Pyrzowice,

16. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ożarowice,

17. Radzie Sołeckiej Sołectwa Zendek,

18. Radzie Sołeckiej Sołectwa Celiny,

19. Radzie Sołeckiej Sołectwa Ossy,

20. Radzie Sołeckiej Sołectwa Niezdara,

21. Radzie Sołeckiej Sołectwa Tąpkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaprezentowane w § 1 stanowisko Rady Gminy Ożarowice jest determinowane istotnymi o życiowym znaczeniu przesłankami merytorycznymi, celem zagwarantowania mieszkańcom Gminy Ożarowice spokojnego, niezakłóconego bytowania w miejscach życia rodzinnego i zawodowego.

Propozycje przebiegu kolei dużych prędkości oraz kolei regionalnej, a także dróg serwisowych dla wykreowania stref aktywności gospodarczej i umiejscowienie stref aktywności gospodarczej wpłyną wyłącznie negatywnie na życie społeczne i ekonomiczne mieszkańców gminy.

Przedłożone projekty obejmujące zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego uwzględniają wyłącznie interes gospodarczy grupy kapitałowej, tworzącej strukturę organizacyjną MPL Katowice w Pyrzowicach, a także partykularne interesy podmiotów czerpiących korzyści z infrastruktury drogowej i kolejowej.

Przedstawione koncepcje pomijają zupełnie ukształtowany już ład architektoniczno-urbanistyczny oraz krajobrazowy na terenie Gminy Ożarowice. Niweczą również w trwały sposób więzi gospodarcze i społeczne mieszkańców tejże gminy i wpływają na obniżenie poziomu atrakcyjności gminy jako docelowego miejsca zamieszkania jej mieszkańców.

Propozycje przebiegu dróg serwisowych są chaotyczne, przypadkowe i ingerują wprost w zwarte obszary zabudowań domami jednorodzinnymi i gospodarczymi, zakłócając tym samym ukształtowany już sposób korzystania z istniejącej infrastruktury.

Jednakże działając w interesie całej wspólnoty regionu Rada Gminy apeluje o odpowiedzialne i rzetelne zaznajomienie się z poglądem wyrażonym w treści niniejszej uchwały.

Uznajemy, że ewentualnie możliwy jest przebieg kolei regionalnej łączącej MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej w części obejmującej Gminę Ożarowice po wschodniej stronie zbiornika wodnego - Jezioro Świerklaniec, z wykorzystaniem infrastruktury po byłej kolei piaskowej, poprzez skonkretyzowanie jej przebiegu na zachód od sołectwa Ossy, Niezdara, Przysiółka Bizja i miejscowości Brynica do linii kolei nr 182 (trakcja Tarnowskie Góry-Siewierz).

Strefy aktywności gospodarczej winny być zlokalizowane wokół MPL Katowice w bezpośrednim otoczeniu węzłów komunikacyjnych i strefy ograniczonego użytkowania, co wpłynie na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni wokół tychże obiektów.

Rada Gminy stoi na stanowisku, że proponowane zabezpieczenie przed urbanizacją terenów po północnej stronie lotniska, niezbędnych do realizacji niezależnej drogi startowej wchodzącej centralnie w obszary Sołectwa Zendek zbyt mocno ingeruje w teren tejże miejscowości, powodując faktycznie jego fizyczną likwidację. By uniknąć takiej degradacji społecznej, socjalnej i ekonomicznej Rada Gminy uznaje, iż ewentualne poszerzenie lotniska w kierunku północnym może mieć miejsce jedynie do granic potoku Czeczówka.

Proponujemy przedłużyć drogę S1 w kierunku zachodnim jako S11 do proponowanego połączenia z drogą nr DK 11 w kierunku Poznania, z jednoczesnym wyeliminowaniem przedstawionego w projekcie połączenia drogi z autostradą A4 w kierunku Wrocławia, bowiem odcinek ten jest zupełnie zbędny z uwagi na będące w fazie realizacji połączenie lotniska poprzez autostradę A1 z autostradą A4 - węzeł Sośnica. Takie rozwiązanie spowodujże MPL Katowice w Pyrzowicach uzyska szybkie, bezpośrednie połączenia ze stolicami ościennych województw:

- dolnośląskiego (Wrocław) - A4-węzeł Sośnica-A4,

- opolskiego (Opole) - A4-węzeł Sośnica-A4,

- wielkopolskiego (Poznań) - S11,

- łódzkiego (Łódź) A1,

- małopolskiego (Kraków) - S1-węzeł Mysłowice-A4,

- świętokrzyskiego (Kielce) - DK78-Jędrzejów-DK7,

- śląskiego (Katowice) - S1,

- podkarpackiego (Rzeszów) - S1- węzeł Mysłowice-A4.

Jednocześnie Rada Gminy proponuje, aby od węzła Mierzęcice w kierunku bazy cargo portu lotniczego poprowadzić drogę z docelowym przeznaczeniem dla ciężkiego transportu drogowego, a dotychczasową drogę DW 913, łączącą port lotniczy z droga S1 pozostawić dla transportu osobowego, co w zdecydowany sposób wpłynie na rozłożenie natężenia ruchu pojazdów z drogi S1 w kierunku portu lotniczego i odwrotnie (rozdzielenie ruchu jeszcze przed lotniskiem).

Na obecnym odcinku DW 913 należy wykonać połączenia drogami lokalnymi w postaci rond, co znacznie ograniczy szybkość na bezpośrednim dojeździe do MPL, poprawi bezpieczeństwo i spowoduje skomunikowanie przylotniskowych stref gospodarczych (strefa aktywności gospodarczej) z układem drogowym województwa.

Przedstawiając powyższe propozycje Rada Gminy Ożarowice wnosi o ich szczegółowe przeanalizowanie i uwzględnienie w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych, bowiem odpowiadają one słusznym interesom wspólnoty samorządowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑01‑2010 15:12:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  11‑01‑2010 15:12:41
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2010 15:27:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie