Uchwała Nr XXVIII/411/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych


Uchwała Nr XXVIII / 411 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 98 lit. "b" w związku z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) - po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1.

Wobec niemożności racjonalnego zagospodarowania nieruchomości gruntowych położonych w sołectwie Ożarowice, a stanowiących własność Gminy Ożarowice :

- działka nr 123/19 o powierzchni 0,3821 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 63176 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 123/27 o powierzchni 0,0173 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 59708 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 123/28 o powierzchni 0,1158 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 59708 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 123/30 o powierzchni 0,1802 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 59707 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 123/31 o powierzchni 0,0163 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 59707 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

oraz przylegających do nich nieruchomości gruntowych:

· stanowiących własność Pana Andrzeja Kańtoch:

- działka nr 123/12 o powierzchni 0,2334 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 40336 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

· stanowiących własność Państwa Iwony i Jerzego Serweta :

- działka nr 123/29 o powierzchni 0,0966 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 72463 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

- działka nr 123/32 o powierzchni 0,0271 ha zapisanej w księdze wieczystej nr 72463 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach,

wyrazić zgodę Wójtowi Gminy Ożarowice na dokonanie zamiany tych nieruchomości.

§ 2.

Upoważnić Wójta Gminy do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zamiany nierucho-mości, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 11:14:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 11:14:58
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 11:17:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie