Uchwała Nr XXIX/444/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXIX/444/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 23.380 zł

· przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 23.380 zł

po stronie dochodów o kwotę 36.645 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 36.645 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 36.645 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 22.140 zł

- wpływy z usług o kwotę 11.225 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.280 zł

po stronie wydatków o kwotę 60.025 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 49.645 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 3.280 zł

· wydatki bieżące o kwotę 3.280 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 35.140 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 35.140 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 13.000 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne o kwotę 1.500 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 9.725 zł

· wydatki bieżące o kwotę 9.725 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.380 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 10.380 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 10.380 zł

- dotacje o kwotę 10.380 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

3.000

80101

Szkoły podstawowe

3.000

- wydatki bieżące

3.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.000

- wydatki bieżące

3.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801 -

Kwotę 3.280 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej w SP Tąpkowice, kwotę 35.140 zł przeznacza się w gimnazjum na: odprawę emerytalna dla pracownika- 13.000 zł, zakup energii - 10.740 zł, remont w pomieszczeniach piwnicznych i ubikacjach - 11.400 zł; na zakup żywności do stołówki szkolnej przy gimnazjum przeznacza się z wpływów kwotę 1.500 zł, natomiast kwotę 9.725 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum,

Dz. 921 -

Kwotę 10.380 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 16:15:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 16:15:03
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 16:17:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie