Uchwała Nr XXX/453/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXX/453/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Dokonać zmniejszenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2009 rok uchwalone w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 50.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 50.000 zł

- dochody z dotacji z Urzędu Gminy

po stronie wydatków o kwotę 50.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększenia planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład

Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na 2009 rok uchwalone w Załączniku Nr 6

do Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok w następujący sposób :

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 150.000 zł

po stronie przychodów o kwotę 150.000 zł

- wpływy ze sprzedaży wody 55.000 zł

- wpływy z usług wynajmuj pomieszczeń 90.000 zł

- wpływy z różnych opłat 2.500 zł

- wpływ pozostałych odsetek 2.500 zł

po stronie wydatków o kwotę 150.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmniejszyć o kwotę 50.000 zł w związku ze zmniejszeniem się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z Urzędu Gminy na podstawie Uchwały Nr XXVI/381/2009 z dnia 14 lipca 2009 r.

Zwiększono plan finansowy zakładu budżetowego na wniosek Dyrektora ZGK, w związku ze zwiększeniem planowanych przychodów ze sprzedaży wody, usług związanych z montażem przyłączy przydomowych, wynajmem pomieszczeń, o kwotę 150.000 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 13:35:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 13:35:13
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 13:38:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie