Uchwała Nr XXX/456/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2010 ropk


Uchwała Nr XXX/456/2009

Rady Gminy OŜarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budŜetu Gminy OŜarowice na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit "i", 10 i 15, art. 51 ust. 1 i 2 i art. 57 oraz art. 58 ustawy

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

z późn. zm.), art. 165, 166a, 167,168, 173, 174, 176, 184, 186, 188 ust. 1 i 2, art. 189 ust. 1 i 2 ustawy

z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),

oraz art. 26 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.

Nr 89 poz. 590), po rozpatrzeniu projektu budŜetu przedstawionego przez Wójta Gminy i po

wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i BudŜetu

Rada Gminy OŜarowice

u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budŜetu gminy na 2010 rok w wysokości 23.197.187 zł, w tym:

1) dochody bieŜące 13.927.139 zł

2) dochody majątkowe 9.270.048 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Ustala się wydatki budŜetu gminy w wysokości 28.379.507 zł, w tym:

1) wydatki bieŜące 14.208.542 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.576.275 zł

- wydatki na dotacje na zadania bieŜące 1.664.845 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000 zł

- wydatki przypadające do spłaty w danym roku na poręczenia i gwarancje 83.210 zł

- pozostałe wydatki bieŜące 5.784.212 zł

2) wydatki majątkowe 14.170.965 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących

z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2010-2012

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŜetu w wysokości 5.182.320 zł,

który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1) zaciągniętych poŜyczek na kwotę 2.582.320 zł, w tym na pokrycie wydatków związanych z:

· termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych

źródeł energii w obiektach komunalnych i bezpieczeństwa publicznego - 2.000.000 zł

· modernizacją źródeł ciepła i termomodernizacją budynków indywidualnych - 500.000 zł

2) zaciągniętych kredytów komercyjnych w kwocie 2.600.000 zł, w tym na pokrycie wydatków

związanych z:

· budową, rozbudową i modernizacją dróg gminnych - 2.000.000 zł

· zakupem cięŜkiego samochodu straŜackiego - 600.000 zł

§ 4

Ustala się przychody budŜetu w łącznej kwocie 5.714.983 zł i rozchody budŜetu w łącznej kwocie

532.663 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 30.894 zł

Tworzy się rezerwę celową na wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości 5.000 zł

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 832.294 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

oraz zestawienie dochodów do odprowadzenia do budŜetu państwa z tytułu realizacji zadań

administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 8.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 250.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów

alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 250.000 zł na realizację zadań określonych:

- w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 240.000 zł

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.000 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budŜetowego w wysokości:

1) przychody 1.695.000 zł

2) wydatki 1.695.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnej instytucji kultury w wysokości 723.400 zł

2) działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły podstawowej w wysokości 291.445 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7

2. Ustala się dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych w wysokości 600.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 10

Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną na dofinansowanie

własnych zadań bieŜących innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 50.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w wysokości:

1) przychody - 30.000 zł

2) wydatki - 59.000 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 12

Zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym przyjętym Uchwałą Nr XXIII/328/2009 Rady

Gminy OŜarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku zostały ujęte w wydatkach przewidywanych na rok

budŜetowy 2010.

§ 13

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym zawiera Załącznik Nr 11.

§ 14

1. UpowaŜnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku w łącznej kwocie

1.000.000 zł,

2. zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania

wynikające z kontraktów wojewódzkich do kwot określonej w Załączniku Nr 3,

3. samodzielnego zaciągania w 2010 roku w imieniu gminy zobowiązań do łącznej kwoty

5.182.320 zł,

4. zaciągania zobowiązań wynikających z treści Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do kwot

określonych w uchwale wymienionej w paragrafie 12 niniejszej uchwały,

5. dokonywania zmian wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

6. przekazania kierownikom jednostek budŜetowych gminy upowaŜnień do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów,

7. lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunku bankowym w innych bankach niŜ bank

prowadzący obsługę budŜetu gminy.

2. Ustala się łączną kwotę dla poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budŜetowym 2010 w wysokości

1.000.000 zł.

§ 15

Zobowiązać Wójta Gminy i wszystkich wykonawców budŜetu do zapewnienia maksymalnej realizacji

wpływów oraz oszczędnego i celowego gospodarowania środkami finansowymi.

§ 16

W miarę uzyskiwania ponadplanowych dochodów realizacja wydatków następować będzie na

podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy OŜarowice.

§ 18

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Zestawienie dochodów na 2010 rok
(dodane:2010-01-11 16:15:56)
Wydatki budżetu gminy na 2010 rok
(dodane:2010-01-11 16:16:51)
Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku
(dodane:2010-01-11 16:20:58)
Dotacje podmiotowe w 2010 roku
(dodane:2010-01-11 16:29:07)
Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑01‑2010 12:55:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  11‑01‑2010 12:55:13
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2010 16:36:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie