Uchwała Nr XXX/451/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXX/451/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2009 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 33.615 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.071 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 25.071 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 25.071 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.544 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 8.544 zł

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 8.544 zł

po stronie wydatków o kwotę 33.615 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.071 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 25.071 zł

- wydatki bieżące o kwotę 25.071 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.544 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 8.544 zł

- wydatki bieżące o kwotę 8.544 zł

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801

Środki finansowe w kwocie 25.071 zł pochodzić będą ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z Aneksem Nr 2 do Umowy Nr RS/V/3011/67/131/09;

Dz. 854

Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach o Numerze UWA/00224/14/D na realizację programu pn. "Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑01‑2010 13:10:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑01‑2010 13:10:52
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2010 13:14:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie