Uchwała Nr XXIX/442/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalów 2009 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2010 rok


Uchwała Nr XXIX/442/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 r.

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

kwartałów 2009 roku dla celów wymiaru podatku rolnego za 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami /

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

------------------

§ 1

Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku / Monitor Polski Nr 68, poz. 886 z dnia 26 października 2009 roku/ obniża się z kwoty 34,10 złotych za 1 kwintal do kwoty 31 złotych za 1 kwintal, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ożarowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 4

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 15:57:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 15:57:20
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 16:00:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie