Uchwała Nr XXVI/380/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do Załącznika Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 zmienionego Uchwałą Nr XXV/357/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku dwóch nowych zadań


Uchwała Nr XXVI/380/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia do Załącznika Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 zmienionego Uchwałą Nr XXV/357/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. dwóch nowych zadań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Wprowadzić do Załącznika Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014 zmienionego Uchwałą Nr XXV/357/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. dwa zadania:

Nr 17 "Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego";

Nr 18 "Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice".

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009 - 2014 .

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/380/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipiec 2009 roku

Lp.

Nazwa zadania

Lata realizacji

Dział-Rozdział

Wartość całkowita

Źródła finansowania

Planowane płatności w latach

Jednostka realizująca zadanie

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17

Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego

2010 - 2011

400-40002

1.777.100,00

OGÓŁEM

888 550,00

888 550,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

środki UE

546 240,00

546 240,00

środki własne budżetu gminy

342 310,00

342 310,00

inne środki

18

Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice

2009

900-90002

200 000,00

OGÓŁEM

200 000,00

Urząd Gminy Ożarowice

środki UE

122.951,00

środki własne budżetu gminy

77.049,00

inne środki/środki jst

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2009 08:06:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑08‑2009 08:06:45
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2009 08:10:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie