Uchwała Nr XXIX/445/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwaly Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ozarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009 - 2014


Uchwała Nr XXIX/445/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 23 listopada 2009 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika do Uchwały XXIII/328/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Ożarowice na lata 2009-2014.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2009 16:23:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  27‑11‑2009 16:23:28
Data ostatniej aktualizacji:
27‑11‑2009 16:28:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie