Uchwała Nr XXIII/320/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice".


Uchwała Nr XXIII / 320 / 2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji

"Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice ".

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15, w związku z art. 7, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zmianami), oraz art. 14, ust. 13, pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) -

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Gminy Ożarowice przyjmuje przedłożone przez organ wykonawczy sprawozdanie z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami ", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały Nr XXIII/320/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 2 kwietnia 2009 roku

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

(przyjętego Uchwałą Nr XXXV/398/2006r Rady Gminy Ożarowice z dnia 6 lipca 2006r.)

W GMINIE OŻAROWICE

Rozdział 1

Wstęp

Zgodnie z art. 14 ust. 12b pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych , według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej "okresem sprawozdawczym", przygotowuje organ wykonawczy Gminy , czyli wójt. Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 1 sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami organ wykonawczy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Gmina Ożarowice posiada uchwalony Plan Gospodarki Odpadami.

Powyższy Plan przyjęty Uchwałą Rady Gminy Ożarowice Nr XXXV/398/2006 z dnia 6 lipca 2006r.

Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.

Rozdział 2

Rodzaje, ilość i źródła pochodzenia odpadów komunalnych , które mają być poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania .

Na terenie gminy Ożarowice brak jest instalacji do odzysku odpadów. Gmina Ożarowice nie posiada na swoim terenie eksploatowanych lub zamkniętych składowisk odpadów.

Wszystkie odpady komunalne z terenu Gminy deponowane na składowisku odpadów

w Wojkowicach. Składowisko w Wojkowicach jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Rozdział 3

Istniejący system zbierania odpadów.

System zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Ożarowice jest zgodny z zapisami

sporządzonymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice. Odpady komunalne

niesegregowane gromadzone na terenie nieruchomości w zamkniętych pojemnikach

lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o minimalnej pojemności minimum

110 litrów. Następnie są one usuwane za pośrednictwem uprawnionej firmy.

Częstotliwość wywozu odpadów niesegregowanych oraz selektywnie zebranych odbywa się

w sposób ustalony w drodze umowy , jednak nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie.

Ponadto na potrzeby selektywnej zbiórki na terenie gminy Ożarowice rozstawiono

specjalistyczne pojemniki w 34 miejscach.

Odpady selektywnie zebrane są odbierane przez Sp. z o.o. Remondis z siedz. w Tarnowskich

Górach. Zebrane odpady podlegają wtórnej segregacji a następnie, po odpowiednim

przygotowaniu przekazywane są do recyklingu.

Tabela nr 1 Ilości selektywnie zebranych odpadów w roku 2007 i 2008 w tonach.

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

2007r.

2008r.

1.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

16,55

19,12

2.

15 01 07

Opakowania ze szkła

49, 32

74,80

3.

20 01 01

Opakowania z papieru i tektury

26,21

-

4.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

187,92

257,30

5.

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

-

6,78

System transportu odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice za pośrednictwem firm, które uzyskały na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie Wójta Gminy Ożarowice na odbiór odpadów komunalnych stałych. Poniższa tabela nr 2 przedstawia, wykaz firm które posiadają wyżej wymienione zezwolenie.

Tabela nr 2

Lp.

Nazwa firmy

Adres

1.

REMONDIS

Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42 - 600 Tarnowskie Góry

2.

ALBA ekoserwis

Sp. z o.o."

ul. Sikorskiego 5

41 -922 Radzionków

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano około 1450 umów właścicieli nieruchomości

z gminy Ożarowice zawartymi z w/w firmami wywozowymi.

Odpady komunalne z terenu gminy Ożarowice trafiają na Składowisko w Wojkowicach zarządzane przez Spółkę z o.o "Recykling Wojkowice" zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice i na składowisko administrowane przez spółkę Remondis.

Gmina Ożarowice jest udziałowcem w spółce "Recykling Wojkowice" wraz z gminami: Wojkowice , Bobrowniki i Psary.

Składowisko zajmuje powierzchnię 3,6174 ha.

Składowisko w Wojkowicach jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne

i obojętne. Niecka do składowania posiada symetryczny kształt odwróconego stożka ściętego.

Odcieki z niecki gromadzone są w zbiorniku a następnie wozami asenizacyjnymi są przewożone do oczyszczalni ścieków. Zakład wyposażony jest w halę, w której umieszczona jest linia sortownicza. Odzyskiwane są na niej odpady mające charakter surowców wtórnych . Na terenie zakładu wybudowano także obiekty i urządzenia infrastruktury ogólnotechnicznej między innymi: zaplecze socjalno-magazynowe, wagę, brodzik dezynfekcyjny, ogrodzenie, drogę dojazdową, oświetlenie, drogi wewnętrzne.

Rozdział 4

Realizacja celów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gmina Ożarowice realizując cele długoterminowe w ograniczaniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko planuje wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów na terenie szkół podstawowych i gimnazjum zlokalizowanych na naszym terenie.

Ponadto nielegalne składowiska odpadów komunalnych ("dzikie wysypiska") na terenie gminy są usuwane na bieżąco przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach.

Urząd Gminy Ożarowice corocznie organizuje akcję odbioru odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców Gminy. Zbiórka taka przeprowadzana była na przełomie miesiąca maja/czerwca

i października/listopada. Również w okresie "Świąt zmarłych" tj. przed i po 1 listopada na koszt Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów powstałych na miejscowych cmentarzach.

W celu obniżenia niezbędnej do zagospodarowania ilości odpadów ulegających biodegradacji propaguje się wśród mieszkańców - zagospodarowanie we własnym zakresie domowych odpadów organicznych poprzez kompostowanie. Występuje to przede wszystkim na posesjach jednorodzinnych, gdzie przygotowany kompost wykorzystuje się w ogródkach przydomowych.

Stale prowadzona jest edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postępowania

z odpadami.

Urząd Gminy w Ożarowicach w latach 2007 - 2008 rozpropagował wśród mieszkańców gminy ulotki promujące selektywną zbiórkę odpadów. W lokalnej gazetce "Nasze gminne sprawy" , drukowane są artykuły promujące właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi.

Również na stronie internetowe BIP Ożarowice w dziale informacje z zakresu ochrony środowiska zamieszcza się informacje na temat gospodarki odpadami. Podana jest między innymi informacja o utworzeniu przez firmę Remondis punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W każdym roku organizuje się 2 razy sprzątanie terenów publicznych w ramach obchodów

" Dnia Ziemi " ( w kwietniu ) oraz " Sprzątanie Świata " ( we wrześniu ).

Wiele akcji jest także organizowane przez szkoły, przedszkola i ośrodek kultury (konkurs piosenki ekologicznej , konkurs rysunkowy itp.).

Rozdział 5

Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Na koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami w gminie Ożarowice składają się między innymi koszty ponoszone na edukację ekologiczną (ulotki, konkursy itp.), zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, selektywną zbiórkę odpadów ( sprzątanie cmentarzy w okresie

1 listopada) oraz usuwanie dzikich wysypisk. W roku 2008 zakupiono 10 dodatkowych pojemników typu "Essen 2,5" na papier, które zostały ustawione w miejscach istniejących stanowisk na terenie gminy, wyposażonych w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

W latach 2007 - 2008 poniesiono następujące koszty:

Lp.

Nazwa zadania

Koszty poniesione

w 2007r. w zł

Koszty poniesione

w 2008r. w zł

Źródło finansowania

1.

Zakup worków i rękawic do akcji "Sprzątanie świata"

72,00

240,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

2.

Zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych

-

2300,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

3.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i

sprzątanie cmentarzy

w okresie 1 listopada

31 695,47

77 234,86

Budżet Gminy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

4.

Zakup pojemników typu "Essen" do selektywnej zbiórki papieru

-

19 703,00

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdział 6

Ocena realizacji planu.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Ożarowice zrealizowany został w bardzo niewielkim stopniu. W porównaniu do celów założonych w harmonogramach, wykonanych zostało niewiele zadań i w małym zakresie.

Wyniki analizy pokazują, iż konieczna jest dalsza systematyczna edukacja mieszkańców gminy (zwłaszcza mając na uwadze konieczne stopniowe rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki), gdyż do pojemników trafiają odpady nie zawsze nadające się do recyklingu. Stąd w kolejnym Planie należy zarezerwować znacznie większe niż w dotychczasowym środki finansowe na edukację społeczeństwa.

Aby realizować następne zadania należy ( co powinno mieć odzwierciedlenie w planowanych wydatkach budżetowych na następne lata ):

- prowadzić edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami - właściwie realizowane

przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do ograniczania negatywnych skutków

oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

- prowadzić kontrolę usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

- wprowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych u źródła,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie

ich do kompostowania co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska

przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskiwanie materiału znajdującego zastosowanie

w gospodarce (kompostu),

- rozwijać selektywną zbiórkę odpadów komunalnych niebezpiecznych w celu wyeliminowania

ich ze strumienia odpadów komunalnych niesegregowanych.

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Ożarowice jest wyznacznikiem kierunków prawidłowego gospodarowania odpadami, natomiast aktem prawa miejscowego wdrażającym założenia planu jest Regulamin utrzymania porządku i czystości w gminie, który został uchwalony na sesji Rady Gminy w miesiącu kwietniu 2007r.

Ożarowice 25.03.2009r.

Opracowała:

R. Farnicka

inspektor ds. planowania przestrzennego ,

gospodarki komunalnej i ochrony Środowiska

Zatwierdził

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑04‑2009 11:03:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑04‑2009 11:03:39
Data ostatniej aktualizacji:
10‑04‑2009 11:05:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie