Uchwała Nr XXVIII/435/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXVIII/435/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 rok

w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1

Ustalić nową treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXI/277/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie Uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

do uchwały Nr XXVIII/435/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 września 2009 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w 2009 roku i lata następne

w złotych

Nazwa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2009 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2010 roku

Wydatki w okresie realizacji projektu z tego w 2011 roku

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Ogółem:

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu Unii Europejskiej

Wydatki majątkowe

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet I. Badanie i rozwój technologiczny,

innowacje i przedsiębiorczość.

Działanie 1.1.1 Infrastruktura rozwoju

gospodarczego

710-71095

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne

100.000

100.000

50.000

50.000

4.026.304

1.621.032

2.405.272

Program: RPO WSL 2007-2013

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

900-90001

Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa

447.500

447.500

9.124.171

1.368.626

7.755.545

15.700.591

2.355.088

13.345.503

Wydatki bieżące

Program: PO KL

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej.

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

852-85214-85295

Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarowice

134.376

20.156,40

114.219,60

Program: RPO WSL 2007 -2013

Priorytet IV. Kultura

Działanie 4.3 Promocja kultury

921-92195

Festiwal Kultury Powiatu tarnogórskiego

40.000

6.000

34.000

RAZEM

681.876

567.656,40

114.219,60

9.214.171

1.424.626

7.789.545

19.726.895

3.976.120

15.750.775

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  12‑10‑2009 16:43:37
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  12‑10‑2009 16:43:37
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2009 16:51:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie