Uchwała Nr XXVI/381/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Uchwała Nr XXVI/381/2009

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 14 lipca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2009 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 165.555 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 39.975 zł

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 125.580 zł

· dochody majątkowe, w tym: o kwotę 125.580 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 125.580 zł

po stronie wydatków o kwotę 165.555 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 39.975 zł

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 39.975 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 39.975 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 125.580 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 125.580 zł

· wydatki majątkowe o kwotę 125.580 zł

§ 2. Dokonać zmian w uchwale budżetowej po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje majątkowe

50.000

50.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

20.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000

- wydatki majątkowe

20.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.000

75404

Komendy wojewódzkie Policji

20.000

- wydatki majątkowe, w tym:

- dotacje majątkowe

20.000

20.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

90002

Gospodarka odpadami

10.000

- wydatki bieżące

10.000

Razem

50.000

50.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 010 -

Podpisano umowę z województwem śląskim, w ramach której otrzymano dotację w wysokości 39.975 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie budowy boiska sportowego w Zendku oraz na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Tąpkowicach, w ramach realizowanego Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.

Dz. 600 -

Podpisano umowę z województwem śląskim, w ramach której gmina otrzyma dofinansowanie ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie pn. "Powierzchniowe utrwalenie i nakładka mineralno-bitumiczna ul. Zawodą w Ożarowicach o długości 1,794 km w kwocie 125.580 zł

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  04‑08‑2009 08:14:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  04‑08‑2009 08:14:08
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2009 08:18:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie